คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 

 หัวเรื่องข่าว
  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2554

 รายละเอียดข่าว
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำการตรวจประเมินจำนวน 4 คน ดังนี้ 1) รศ.ดร.สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย ประธานกรรมการ 2) รศ.อรนุช วุตติวิโรจน์  กรรมการ 3) ผศ.ดร.  ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ 4) นางประภัสสร จรัสอรุณฉาย เลขานุการ โดยมี รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  และผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2554 ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต  ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมต้อนรับและรับการสัมภาษณ์มากกว่า 50 คน ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวม อยู่ระดับดีมาก

 ประมวลภาพ

 
 
 
 ประกาศเมื่อ   19/06/2555 ,15:06:24
 ภาพโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษวิเทศสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   วัลภ์วดี มณีโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป            อ่านทั้งหมด  3  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สุธนา ธัญญขันธ์