MBS2022

MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 149 รายการ Date: 2023-09-12 11:54:12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 Date: 2023-08-31 09:32:49
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 149 รายการ Date: 2023-08-29 14:16:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 Date: 2023-08-04 09:18:04
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-08-17 13:25:18

คณะการบัญชีและการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 Date: 2023-08-17 13:24:08
MBS จัดโครงการธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 EP.3 คุณธรรมนำชีวิต Date: 2023-06-09 09:58:16
โครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี พ.ศ. 2566 Date: 2023-06-09 09:52:55
การประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 Date: 2023-06-07 10:46:47
MBS จัดกิจกรรมสาธิตการออกแบบกิจกรรมอย่างสรรค์ ภายใต้โครงการภาวะผู้นำสู่การสร้างสรรค์ Soft Power ของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ Date: 2023-06-07 10:42:44

ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 Date: 2022-12-15 13:27:31
ประกาศตารางสอบปลายภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 Date: 2022-12-15 13:27:42
ประกาศแยกห้องเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2022-12-15 13:26:59
ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Date: 2023-05-22 20:40:23
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 Date: 2022-12-15 13:27:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบประตูอัตโนมัติ Access Control จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-08-07 09:44:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-08-07 09:39:36
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-07-27 10:20:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid Date: 2023-07-26 17:39:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-07-26 16:46:14

MORE

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการประชุม AUCC ครั้งที่ 11 Date: 2023-05-22 20:34:22
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.รสจรินทร์ กุลศรีสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 0000-00-00 00:00:00
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 0000-00-00 00:00:00
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 2023-01-27 14:47:00
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ Date: 2023-01-27 14:41:01

MBS ChannelMahasarakham Bussiness School.

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

Phone: 043 754 333
Phone In: 5630
Email: info@acc.msu.ac.th