MBS2022

MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 Date: 2022-05-04 11:24:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ปีการศึกษา 2565 Date: 2022-04-26 10:09:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างเดินสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ปี 2565) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-04-01 11:41:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการควบคุมประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 2565) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-03-23 13:14:52
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครางการประกวดราคาซื้อระบบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมถ่ายทอดสดและจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 65) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e Date: 2022-03-21 16:03:45

การประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Date: 2022-05-06 16:16:39
การประชุมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ (MBS x IT) Date: 2022-05-06 15:41:04
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.10 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 Date: 2022-05-02 11:18:46
คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมงานสักการะบูชา "พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก" พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม Date: 2022-05-02 11:12:29
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 Date: 2022-05-02 11:05:28

ประกาศแยกห้องเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2021-06-17 10:58:58
ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Date: 2021-06-19 01:15:11
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 Date: 2021-06-02 13:24:06
ประกาศ ตารางเรียนประจำปีภาคการศึกษา 3/2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี Date: 2021-03-25 09:33:00
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (A Master Mind Scholarships) The Flemish Ministry of Education and Training Date: 2021-03-09 09:06:00

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมถ่ายทอดสดและจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 65) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ Date: 2022-05-06 11:40:16
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาจ้างเดินสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ปี 2565) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-05-02 09:18:51
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการควบคุมประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 2565) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-05-02 09:13:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท จำนวน 41 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-04-22 11:54:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมถ่ายทอดสดและจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 65) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Date: 2022-04-05 14:33:59

MORE

MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author

MBS2022

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมลคณะการบัญชีและการจัดการ MBS Channel ระบบฐานข้อมูลวิจัย วารสารคณะการบัญชีและการจัดการMahasarakham Bussiness School.

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

Phone: 043 754 423
Email: info@acc.msu.ac.th