MBS2022

MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio โครงการStartup Boot Camp@MBS (คณะการบัญชีและการจัดการ) Date: 2023-01-20 14:33:59
ประกาศผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 Date: 2022-12-15 13:01:26
แบบฟอร์มส่งขอทุนอุดหนุนการวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Date: 2022-12-15 13:01:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 Date: 2022-12-15 13:03:02
ประกาศแก้ไขปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 Date: 2022-12-15 13:03:12

dsffsddfs Date: 2023-02-02 23:51:26
MBS ช่วยเหลือชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ำท่วม Date: 2022-12-15 13:04:59
MBS ร่วมแนะแนวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS 66 Date: 2022-12-15 13:05:09
การประชุมวิชาการระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ กับ กองทะเบียนและประมวลผล Date: 2022-11-14 11:34:49
การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะการบัญชีฯ Date: 2022-12-15 13:06:10

ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 Date: 2022-12-15 13:27:31
ประกาศตารางสอบปลายภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 Date: 2022-12-15 13:27:42
ประกาศแยกห้องเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2022-12-15 13:26:59
ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Date: 2022-12-15 13:27:58
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 Date: 2022-12-15 13:27:10

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-12-15 13:24:35
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-12-15 13:20:08
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง (เงินรายได้ปี 66) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน Date: 2022-12-15 13:24:44
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง (เงินรายได้ปี 66) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 6511713610 Date: 2022-12-15 13:20:21
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดจ้างจัดรูปแบบและรูปเล่มวารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-12-15 13:25:39

MORE

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.รสจรินทร์ กุลศรีสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 0000-00-00 00:00:00
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 0000-00-00 00:00:00
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 2023-01-27 14:47:00
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ Date: 2023-01-27 14:41:01
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 2022-10-21 00:45:24

MBS ChannelMahasarakham Bussiness School.

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

Phone: 043 754 423 or 043 754 333
Phone In: 3410 or 3445
Email: info@acc.msu.ac.th