MBS2022


MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 Date: 2022-09-12 11:40:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 Date: 2022-09-02 10:29:52
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2565 Date: 2022-08-19 13:12:31
ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Date: 2022-08-01 09:09:11
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในการเฉลิมฉลอง "ครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565" Date: 2022-07-18 11:47:23

MBS ร่วมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Date: 2022-09-23 14:39:57
MBS ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Date: 2022-08-26 11:55:28
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษานิสิต ขั้นต้น - ขั้นกลาง สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุลากร Date: 2022-08-26 11:53:37
โครงการ “คิดดีทำดี” จิตอาสาในการพัฒนาวัดเพื่อชุมชนของบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ Date: 2022-08-26 11:45:56
โครงการ “คิดดีทำดี” จิตอาสาในการพัฒนาวัดเพื่อชุมชนของบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ Date: 2022-08-29 08:44:36

ประกาศแยกห้องเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2021-06-17 10:58:58
ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Date: 2021-06-19 01:15:11
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 Date: 2021-06-02 13:24:06
ประกาศ ตารางเรียนประจำปีภาคการศึกษา 3/2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี Date: 2021-03-25 09:33:00
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (A Master Mind Scholarships) The Flemish Ministry of Education and Training Date: 2021-03-09 09:06:00

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดจ้างจัดรูปแบบและรูปเล่มวารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-08-24 15:05:23
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างจัดรูปแบบและรูปเล่มวารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-07-08 14:00:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อสมุดรายวันทั่วไปแบบฉีก และสมุดรายงานแบบฉีก จำนวน ๔,๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-07-01 08:29:32
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อชักโครก พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-08-08 09:09:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อชักโครก พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-06-29 15:47:20

MORE

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 2022-07-26 09:06:37
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 2022-07-26 09:05:12
ขอแสดงความยินดีกับทีม DAISY GLAZZ ชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการ Research to Market 2021 ครั้งที่ 9 รอบระดับประเทศ Date: 2022-02-17 09:11:47
แสดงความยินดี กับ บุคลากร MBS ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2021-12-16 09:07:27
คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ Date: 2021-11-25 09:14:07

MBS ChannelMahasarakham Bussiness School.

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

Phone: 043 754 423 or 043 754 333
Phone In: 3410 or 3445
Email: info@acc.msu.ac.th