MBS2022

MBS2022

COURSE OFFERED

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

Master of Business Administration Program in Strategic Management

update : 2022-06-17

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     :  คณะการบัญชีและการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           :         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษ       :          Master of Business Administration Program in Strategic Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ภาษาไทย        (ชื่อเต็ม) :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
                         (ชื่อย่อ) :  บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
ภาษาอังกฤษ     (ชื่อเต็ม) :  Master of Business Administration (Strategic Management)         
                   (ชื่อย่อ)     :  M.B.A. (Strategic Management)

 

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

ลำดับที่

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2558

หลักสูตรที่เสนอ

(หน่วยกิต)

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

1

 

 

2

 

 

หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า

1.1 วิชาบังคับ  

1.2 วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า       

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

2.1 วิทยานิพนธ์              ไม่น้อยกว่า 

2.2 การค้นคว้าอิสระ         ไม่น้อยกว่า

12

-

-

 

12

-

 

12

-

-

 

-

3

24

21

  3

 

12

-

30

21

9

-

-

6

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

36

36

36

36

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ

     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File