MBS2022

MBS2022

COURSE OFFERED

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

Doctor of Philosophy Program in Management

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
Doctor of Philosophy Program in Management
   
ชื่อปริญญา :  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
Doctor of Philosophy (Management)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. (การจัดการ)
Ph.D. (Management)

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาการจัดการ ดังนี้

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาต่อการ
พ.ศ. 2558
หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ
  แบบ 2.1 แบบ 2.1
1.หมวดวิชาพื้นฐาน
2.หมวดวิชาเฉพาะ

12
12
 
    วิชาบังคับ
    วิชาเลือก

36
18
6
3.หมวดประสบการณ์วิจัย
   วิทยานิพนธ์

 
36
 
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
     

ค่าหน่วยกิต

ระบบ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย
ในเวลาราชการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - 240,000

* ค่าสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกรวมในค่าธรรมเนียมการศึกาาแบบเหมาจ่าย (ครั้งถัดไปจ่าย 2,500 บาท / ครั้ง)

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File