คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการคณะฯ ดำเนินการเอง นิสิต 4 ปี และเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
เลขที่สมัคร :
คำนำหน้า :
ชื่อ - นามสกุล :
สาขาวิชา :
ประเภท :
เอกสารรายงานตัว : 1.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการรายงานตัว
    1.1 รายงานตัวออนไลน์ วันที่
    1.2 ส่งแบบรายงานตัวออนไลน์ วันที่
    1.3 รายงานตัวใหม่ ได้ที่

2. ค่าใช้จ่าย
    2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน
    2.5 ค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต จำนวน