คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ระบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า)


ระบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจ (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อนิสิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า)

  รายงานตัว วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานหน้าห้องเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
คณะการบัญชีและการจัดการ เขตพื้นที่ขามเรียง
เลขที่สมัคร : 220027
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ - นามสกุล : จันทร์จิรา หงษ์สาหัส
สาขาวิชา : บช.บ.บัญชีบัณฑิต
ประเภท : โควตาเรียนดี
เอกสารรายงานตัว : 1.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการรายงานตัว
    1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
    1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
    1.4 สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
    1.5 สำเนาใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา(กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)จำนวน 2 ฉบับ
      พร้อมฉบับจริง
    1.6 สำเนาเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง

2. ค่าใช้จ่าย
    2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
    2.5 ค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต จำนวน 200 บาท
    2.3 ค่าเครื่องแบบชุดนิสิต จำนวน 200 บาท (โดยประมาณ)