คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า (ระบบพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า (ระบบพิเศษ)
GRADUATE, MBS

รายชื่อนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า)

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล สถานศึกษา รายละเอียด
นางสาว จรียา คุยดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง คลิก
นางสาว ฌัชชา วรรณศรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก
นางสาว จรินยาพร เพียกง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว สุวนันท์ พันธุ์ใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว กุลนันท์ เพียกง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว มัชญาณี พันธะศรี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน คลิก
นางสาว รวีวรรณ ไชยศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว ปาริตา อุ่นพระบุ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว สุชาดา ศรีจันทร์โท วิทัยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว วราพร เหนือนาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว พุธิตา แก้วใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี คลิก
นางสาว ลลิตา อุดมพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว พัชรีภรณ์ ศรีเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น คลิก
นางสาว อิงไหม พรมชินวงศ์ วิทยาลเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ณัฐธิดา วะราหก วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คลิก
นางสาว ธนวรรณ ลาตุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว อุไรวรรณ ทองนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว จีรนันท์ ทองจำรัส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คลิก
นางสาว นรีรัตน์ จอมคำสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ดวงเพชร ทาปลัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว อรทัย มณฑาทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคฃัยภูมิ คลิก
นาย ณัฐกาญจน์ อุปรังขาวเกต วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา คลิก
นางสาว มลฤดี งามราศรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี คลิก
นางสาว สิรินภา พิศเพลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คลิก
นางสาว วิไลวรรณ สิงห์บุตรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ศศิวิมล ยาโย วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี คลิก
นาย อัษฎา หาปัญนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ศิรินญา พรมพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว นฤมล อรุณปรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว วิมลรัตน์ โคตสมบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ศิริรักษ์ อาป้อง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ คลิก
นางสาว ประภัสสร คำสีเขียว วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว ภิญญามณ เทพโภชน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา คลิก
นางสาว ภาวดี จิตกังวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว อุษา วงษ์สง่า วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คลิก
นางสาว ชลธิชา แมนสถิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว พรธิภา คำควร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว นิลวรรณ ศรีสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว ถาวรีย์ มาชุมแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว อโรชา ขำน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว เพ็ญพิชชา กุศลธนาบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว กิตติกานต์ ดอกกระโทก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว ชนม์ณภัทร จำปาคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นาย จตุชัย ทวยจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว ธัญญรัตน์ โนนคำ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม คลิก
นางสาว รัชฎา ไขดอน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว สิริเพ็ญ ดวงกระโทก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว ทัดดาว ไทยนาม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น คลิก
นางสาว วรรณภา รากแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คลิก
นางสาว ณัฐมน อาจดวงดี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว บัวบุษกร ลิลัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว ทักษิณา สงครามยศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว นฤมล สียอด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว ปิยะมาศ ดวงศรี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นาย ปรัชญาชน รัชสมบัติ วิทยาลัยพรเพรชร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ลัดดาวัลย์ ขรณีย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว กัญญารัตน์ ตอรบรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คลิก
นางสาว สุธาสินี ชัยทองคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คลิก
นางสาว ปิยาภรณ์ ชูรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว พัชราภรณ์ พลศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว สิรัณยา ธารพร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว ปวีณา วันทาแท่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นาย เขมรัฐ จันทร์โคตร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก
นางสาว เกวลิน แก้วจันดา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว อโยธกาล พินิจสอน วิทยาลัยทคนิคหนองคาย คลิก
นางสาว สุนิสา ศรีอุดร วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ยุพาพร เจิมขุนทด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คลิก
นาย ทวิวัฒน์ วิเศษศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง คลิก
นาย สุทธิกานต์ นวลสำลี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย คลิก
นางสาว พรทิวา สุทธิจักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คลิก
นางสาว บุษกร ชูรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว เจนจิรา โสธรรมมงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คลิก
นางสาว เกษศิรินทร์ สารวงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คลิก
นางสาว พิธุนิภา แก้วใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี คลิก
นางสาว ศิริลักษณ์ เสน่ห์พูด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว กัญญารัตน์ แสงสมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คลิก
นางสาว ศศิธร โคตรทาดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา คลิก
นางสาว พรทิพย์ ก้อนวิมล วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นาย ธนภัทร ธนกฤตพงศกร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว วิภารัตน์ ศุกรสราญกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว จารุวรรณ สอนลา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว อุมพร สุกใส วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก
นางสาว ศุมลตรา ชาวเขา วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน คลิก
นางสาว วิภาดา มะธุรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว สุชญา โพนแป๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คลิก
นางสาว เรืองลัดดา มุ่งเรือกลาง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ คลิก
นางสาว นันทวัน ศรีกงพาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คลิก
นางสาว กรกนก สารมานิตย์กุล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก
นางสาว สุภาวดี สวนจังหรีด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว วิจิตรา จันทวัน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ คลิก
นางสาว เจนจิรา แนบโนนสูง วิทยาลัยการอาชีพบัสใหญ่ คลิก
นางสาว ฉันทนา นวมกระโทก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว พรรณี กุนอก วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ คลิก
นาย ภุสพงษ์ โสสีดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คลิก
นางสาว ปริญญา วงษ์ลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คลิก
นางสาว เบญจวรรณ แสนวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว อรวี คำมิ่ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ คลิก
นางสาว สุวพัชร ทองเกลี้ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คลิก
นางสาว สุปนัดดา เยาะเย้ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คลิก
นางสาว วาสนา บรรเทาพิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คลิก
นางสาว จันทัปปภา วัฒนะงาม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คลิก
นางสาว ยุพินภรณ์ ราชสาร วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น คลิก
นางสาว ประกายพลอย เมยขุนทด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ คลิก
นางสาว ธัญชนก ไชยหาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว น้ำฝน จันทร์สุธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว นิลมล เชื้ออุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล คลิก
นางสาว วรรณวิภา หงอนไก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ คลิก
นางสาว ชื่นกมล นนท์ชนะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ยุพดี ภูกฐิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว วิศนี อุดรพูล วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว จินดารัตน์ เลื่อนฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิก
นางสาว ทัศนีย์วรรณ คะเรรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ คลิก
นางสาว พนิตสุภา เชิญกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ คลิก
นางสาว มัลลิกา พันธ์วิไล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิก
นาย อนุศิลป์ ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ คลิก
นางสาว สวภัทร จันทร์สว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คลิก
นางสาว อทิติยา อินทร์นอก วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว อริสา เข็มวงษ์ วิทยาลัยอาฃีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ปิยากร อัตโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ปริฉัตร อุงศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นาย จิรศักดิ์ คงสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คลิก
นางสาว นิติยาภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ศรัณย์พร ศรีไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นาย ชูวิทย์ ศรีจำนงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว กิตติยา เที่ยงผดุง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว สุวดี วิลัยปาน วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น คลิก
นางสาว ยุภาวดี ค่อนดี วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น คลิก
นางสาว พิณทุพร สืบชมภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว จินดามณี วิธิบูลย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว วนิดา ชุมพล วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คลิก
นางสาว ศศิธร กินารักษ์ วิทยาอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว ณัฐฐินันท์ สีสังข์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว เสาวลักษณ์ ฉายาภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว ธนาพร เหมกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว พรศิริ พิมสำราญ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว วรภรณ์ วิมานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว อภิฤดี คงมา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว กัญญาณัฐ ยะไชยศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว สุภาพร เงางาม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว อภิญญา เห็มสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว จุฑามณี สุจริต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คลิก
นางสาว สโรชา ชาญสูงเนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว สุพรรณี หงษ์โยธี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว มัทนี ปัสสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว สิริลักษณ์ พสุรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว จิราวรรณ จันทร์ดาศรี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว ขวัญปวี ภิญโญ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง คลิก
นางสาว อรญา ภูงามผา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว วิภาพร ติตะพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว มะลิวรรณ์ ทรงหอม วิทยลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว กนกวรรณ ทะสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว ศุจินันท์ จันทเขต วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว ณัฐมล สรวงศิริ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี คลิก
นางสาว นุษบา แก่นนาคำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญจันทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา คลิก
นางสาว ลัดดาวัณย์ พลโดด วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ คลิก
นางสาว ธนาพร บุบผาชื่น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น คลิก
นางสาว ธิดารัตน์ วาจารี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว สุวิทย์สา บุพโกสุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว ญาณุจจัย หงษ์ทอง วิทยาลัยาชีวะศึกษาอุดรธานี คลิก
นางสาว ศยามล ภูษา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน คลิก
นางสาว ขนิษฐา คาทิพาที วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม คลิก
นาย อานนท์ วรชินา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คลิก
นางสาว กนกพร ศรีเนตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี คลิก
นางสาว แสงแข เทพจังหรีด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา คลิก
นางสาว วริศดา พรหมมา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชีนีมุกดาหาร คลิก
นางสาว ปิยเนตร พิมพ์สระเกษ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ คลิก
นางสาว ลัดดาวัลย์ มูลมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น คลิก
นางสาว สุวนันท์ วิเศษชู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว จิราภรณ์ ภูมิผักแว่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว วรรณวิสา คำมีแสง วิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม คลิก
นาย ภาณุพงษ์ ภูทะวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว ปวีณา กิตติ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ คลิก
นาย ณัฐศักดิ์ เขมสีดา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ คลิก
นางสาว ปานฤทัย เสนาใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ คลิก
นางสาว อารียา ปัฐมา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ คลิก
นางสาว เจนจิรา สุทธสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คลิก
นางสาว พิมลพรรณ เยื่อใย วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ คลิก
นางสาว สุกัญญา รุ่งโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธานี คลิก
นาย ธนพงษ์ สุดตา วิทยาลัยการอาชีพกระ คลิก
นางสาว นริษศญามล ลาวงค์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน คลิก
นางสาว อมรรัตน์ สีโสดา วิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม คลิก
นางสาว กนกพร จันทะกา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด คลิก
นาย บัญญพนต์ วิเชียร วิทยาลัยการอาชีพสตึก คลิก
นางสาว ณิชกานต์ บัวโพธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คลิก
นางสาว ธัญสิริ สีแสงน้อย วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ คลิก
นางสาว พัทธนันท์ เอกตาแสง วิทยาลัยพงษ์ภิญโญ คลิก
นางสาว ธัญญารัตน์ หลาบยองศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คลิก
นางสาว รัชดาพร เพ็ญศรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ คลิก
นางสาว ศิริลักษณ์ บัวกด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว วนิดา แก้วพรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน คลิก
นางสาว พัชรินทร์ ปะวะเค วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ คลิก
นาย เกชา ไชยมงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว คัชรินทร์ คำผาลา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ คลิก
นางสาว ปวีณา บุญสูง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ คลิก
นางสาว บุศราพร บูรณชัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก
นางสาว นัฐมล รูปงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร คลิก
นางสาว จิรธิดา ใจสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร คลิก
นางสาว ศิริจรรยา โพธิ์แหบ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร คลิก
นางสาว โยธะกา ทองเพ็ญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล คลิก
นาย ณัฐวุฒิ ศิริมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นาย ภานุวัฒน์ บุญครอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คลิก
นางสาว ประภารัตน์ แสงเดือน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ คลิก
นางสาว กรกนก กองอาษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นางสาว การะเกด โพธิจักร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว นีรนุช เสนาจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง คลิก
นางสาว วรพรรณ สีมา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย คลิก
นางสาว มาริสา ศรีสวัสดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว นันทกาญจน์ พิมพ์วงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คลิก
นางสาว เยาวพา วิมาลย์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คลิก
นางสาว ทิพวรรณ เสนาจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง คลิก
นางสาว พิมพ์พิชชา ณัฐฐาเดชาพัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง คลิก
นางสาว ภัทราภรณ์ ชัยชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นาย อนุรักษ์ ยังจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย คลิก
นางสาว ภัทรวดี จูมพิลา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว นุชนารถ ไชยบัวแดง วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย คลิก
นางสาว นุชนาถ เมืองวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย คลิก
นางสาว ศิริพร พืชนอก วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย คลิก
นางสาว มติมนต์ เกษร วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ คลิก
นางสาว ณิภาพร แสวงหา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ คลิก
นางสาว กมลทิพย์ ประจักษ์จิต วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ คลิก
นางสาว พรนภา ยุตรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง คลิก
นางสาว พรพิมล เจริญล่วง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คลิก
นางสาว สาริยา ภูธรเลิศ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คลิก
นางสาว วราพร ประสิทธิการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คลิก
นาย ณรงค์ชัย แจ่มศรี วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย คลิก
นางสาว นัดชรินวรรณ กั้วมาลา วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คลิก
นางสาว อรอนงค์ นนท์นาท วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คลิก
นางสาว รุจิพร พลใจดี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คลิก
นางสาว ศศิกร เครือผือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว เกศรินทร์ พลทะมิฬ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว พรภิมล สมสกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง คลิก
นางสาว รุ่งอรุณ ผันผ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง คลิก
นางสาว ฤทัยรัตน์ วงษ์อุ่น วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิก
นางสาว จีรวรรณ ใจหลัก วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คลิก
นางสาว รัตนาพร กมลเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว กนกวรรณ สามารถกิจ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ คลิก
นางสาว จันทร์จิรา อนุสุเรนทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คลิก
นางสาว สุพัตรา แสนแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน คลิก
นางสาว เพ็ญนภา นามคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน คลิก
นางสาว ธัญญลักษณ์ กิ่งสี วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน คลิก
นางสาว เพ็ญนภา พลเตมา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คลิก
นาย พงศธร กุมกี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว ภาวิณี พลจันทึก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คลิก
นางสาว วิลาวรรณ ผลเรือง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว วิภาวรรณ สร้อยสด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คลิก
นางสาว ปภัสสรา อินดี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น คลิก
นางสาว ศศิธร เทศเทียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คลิก
นางสาว นิตยา อิ่มใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คลิก
นางสาว วนิดา แพงศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คลิก
นางสาว อริสา สุวะสิงห์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก
นางสาว สุดารัตน์ ทองผา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก
นางสาว ศิริรักษ์ บุญอ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คลิก
นางสาว อรทัย ดำรงค์ชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คลิก
นางสาว ทิพย์ทาดา สิงห์เสนา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน คลิก
นางสาว ปาริชาติ ปานิเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คลิก
นางสาว ปภัสรา สาวิเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คลิก
นางสาว อรพรรณ หนองมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คลิก
นางสาว ดลยา สีโม้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
นางสาว สุนิสา สุดไชยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คลิก
นางสาว นุชนาฏ กรมแสง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ คลิก
นางสาว สุภาวิณี สอนกุดตุ้ม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว จิราพร ปักกะมานัง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คลิก
นางสาว สาวิณี สกุลเดช วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว สุดารัตน์ พลเยี่ยม วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง คลิก
นางสาว นิลตา พลเยี่ยม วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง คลิก
นางสาว ศิริลักษณ์ วันตุ้ม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คลิก
นาย ราชรัฐ สถิตยศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ คลิก
นางสาว พรนภา เฉ่งกระโทก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิก
นาย ศุกลวัฒน์ วรโชติกุลกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน คลิก
นางสาว กนกวรรณ สีเนหะ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสาราม คลิก