คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า (ระบบพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า (ระบบพิเศษ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ - นามสกุล : พิธุนิภา แก้วใหม่
สาขาวิชา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภท : โควตาประเภทเรียนดีเยี่ยม
เวลาเรียน : จันทร์ - ศุกร์
รหัสยืนยันสิทธิ์ : 54SDWN
ขั้นตอนรายงานตัว :
กำหนดการ ระหว่างวันที่ เว็ปไซต์ / สถานที่
ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ (Clearing-house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) 3 - 6 พฤษภาคม 2561 http://tcas.cupt.net
รายงานตัวออนไลน์ พร้อมชำระเงินผ่านเคาส์เตอร์ธนาคาร 11 - 17 พฤษภาคม 2561  http://admit.msu.ac.th
ส่งเอกสารการรายงานตัว และหลักฐานต่างๆ 1 มิถุนายน 2561 กองทะเบียนและประมวลผล
วันเปิดภาคเรียน (ตามปฎิทินการศึกษา) 6 สิงหาคม 2561 http://reg.msu.ac.th
กิจกรรมต่างๆ (ปฐมนิเทศ, การลงทะเบียนเรียน) ติดตามประกาศ www.mbs.msu.ac.th
**วันส่งเอกสารรายงานตัว นิสิตเทียบเข้า ไม่ต้องจองหอพัก ไม่ต้องซื้อชุดนิสิต/ชุดพละ ให้ซื้อเฉพาะเครื่องหมายชุดนิสิตเท่านั้น

การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม