คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
GRADUATE, MBS

รายชื่อนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประเภทะรบบเทียบเข้าปกติ และระบบโควต้า คณะการบัญชีและการจัดการ

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สาขาวิชา รายละเอียด
1 นางสาวสุทธิดา บุษภาค สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
2 นางสาวจตุพร หันจรัส สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
3 นางสาวปวรรณา ประทุมแก้ว สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
4 นางสาวรัชสุดา ทองมั่น สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
5 นางสาวพิยดา ถาบัญชา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
6 นายพลชนก ทิพยามาตย์ สาขาคอมพิวเตอร์ คลิก
7 นางสาวสุดารัตน์ ผาชา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
8 นางสาวปวีณา เผือสูงเนิน สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
9 นางสาวกัญญาณัฐ คำสองสี สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
10 นายจิรนันท์ ไต่ไม้งาม สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
11 นางสาวพนิดา ฉวีวงษ์ สาขาคอมพิวเตอร์ คลิก
12 นางสาวจิราวรรณ แก้วสุรีย์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
13 นางสาวสุนิตา รุ่งรัตน์ สาขาการจัดการ คลิก
14 นายศราวุฒิ คะหาวงค์ สาขาคอมพิวเตอร์ คลิก
15 นางสาววราภรณ์ หลักคำ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
16 นางสาวพิภาพร ลาดภูวา สาขาการจัดการ คลิก
17 นายวัศพล บุรีขันธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ คลิก
18 นางสาวปาริฉัตร ชาวป่า สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
19 นางสาวเนตรนภา ขำหินตั้ง สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
20 นางสาวสโรชา ทูคำมี สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
21 นางสาวอรวริณ โสไกรสี สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
22 นางสาวอุบลวรรณ นามบุดดี สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
23 นางสาวณัฏฐา เคนแสนโคตร สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
24 นางสาวพนิดา ด่านเมฆพัฒน์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
25 นางสาวประติภา พุทธโคตร สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
26 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีดาแก้ว สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
27 นางสาวรุ่งนภา แดงน้อย สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
28 นางสาวลลิดา เทศศรีเมือง สาขาการจัดการ คลิก
29 นางสาวจิตราวดี เสนาลัย สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
30 นายกณกศิริกรณ์ ปุลันรัมย์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
31 นางสาวสริญญา ชัยวร สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
32 นางสาวโสภิต การะจักร์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
33 นางสาวธิดารัตน์ ทับอาสา สาขาการจัดการ คลิก
34 นายจิราวัฒน์ นุสีวอ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
35 นางสาวทิพย์สุดา ทัดมาลา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
36 นายศุภวัฒน์ มาก้อม สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
37 นายอาทิตย์ บรรเจิด สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
38 นางสาววิมลรัตน์ วงค์ศรีทา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
39 นางสาวรุ่งสุดา นำพา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
40 นางสาวโสรญา เกณฑ์สาคู สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
41 นางสาวสุนิสา จอกแก้ว สาขาการจัดการ คลิก
42 นางสาวสุมาลี ศรีพนัด สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
43 นางสาวสุภาพร ศรีคำมุล สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
44 นางสาวปริฉัตร เขียวสวัสดิ์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
45 นางสาวเนตรนภา คำสะอาด สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
46 นางสาวมณีรัตน์ เหาตะวานิช สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
47 นางสาวจันทิมา ปฏิลุโป สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
48 นางสาวนภัสสร สิงหาทอ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
49 นางสาวภัทรกันย์ ประสมวงษ์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
50 นางสาวมัลลิกา สมนึก สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
51 นางสาวภวารินทร์ สุริยมาตย์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
52 นางสาวพิมพ์ปรียา เพชรจิตต์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
53 นางสาวจิราวรรณ สังข์น้อย สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
54 นางสาวอินทิรา สาวันทา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
55 นางสาวศิริรัตน์ โนนวงษา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
56 นางสาวธนพร บุควัน สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
57 นายพงศกร ปราบพล สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
58 นางสาวสิริกัญญา ศรีหากุล สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
59 นางสาววิมลสิริ คงรอด สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
60 นางสาวรมิดา ศรีเหรา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
61 นางสาวอารยา ลุนสา สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
62 นางสาวอัญชิสา ธนาภารุ่งเรือง สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
63 นางสาวฐิติชญา ทิพรักษ์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
64 นางสาวภาวรินทร์ ใบใหญ่ สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
65 นางสาวกัญญาณัฐ จินดา สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
66 นางสาวจิรนันท์ พุฒพันธ์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
67 นางสาวบุณฑริกา ใจช่วง สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
68 นางสาวธัญญาลักษณ์ สอนสุภาพ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
69 นางสาวอรทัย นารถออมแสน สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
70 นางสาวเบญจมาภรณ์ ดิษโสภา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
71 นางสาวณัฐริกา อาจหาญ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
72 นางสาวณัฐนา ภูลี สาขาการจัดการ คลิก
73 นายพงษ์พันธ์ แก่นท้าว สาขาการจัดการ คลิก
74 นางสาวอรนุช ศรีวรรณ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
75 นางสาวมาทินี เวชกามา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
76 นางสาวฐานิดา สานนท์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
77 นางสาวกุลสตรี หาระภูมิ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
78 นางสาวกัลย์ทิมา อรัญโสตร สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
79 นางสาวอทิตยา บุญทศ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
80 นางสาววนิศรา วาปีเท สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
81 นางสาวศิรินันท์ สวาสวงค์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
82 นางสาวดวงฤทัย ขันธ์ดวง สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
83 นางสาวจตุพร หันจรัส สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
84 นางสาวสายสมร วินทะไชย สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
85 นางสาวสิริลักษณ์ ประกอบเเสง สาขาการจัดการ คลิก
86 นางสาวนางสาวขวัญจิรา จิตรตั้งทรัพย์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
87 นางสาวเปียวะดี ชุบไธสง สาขาคอมพิวเตอร์ คลิก
88 นางสาววิภาพร สมจันที สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
89 นางสาวสุพิชฌาย์ เกลี้ยงกลม สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
90 นางสาวกัญญานัฐ แสงหิม สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
91 นางสาววราภรณ์ ศรีโยธา สาขาการจัดการ คลิก
92 นายอิศรา มุงคุณ สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
93 นางสาวปฏิมากร กอยรัมย์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
94 นางสาววรยา กลองชัย สาขาการจัดการ คลิก
95 นางสาววิไลวรรณ เชียงพฤกษ์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
96 นายรัฐพล พฤกษาสนิท สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
97 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญค่ำ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
98 นางสาวนางสาวพัชลิดา รักพุทธะ สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
99 นางสาวศุภกัญญา กมลเลิศ สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
100 นางสาววรินทร วัฒนานนท์ สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
101 นางสาวกาลต์จณา เงาะเศษ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
102 นางสาววิจิตตรา พินิจมนตรี สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
103 นางสาวจิตรลดา สิงห์ทอง สาขาคอมพิวเตอร์ คลิก
104 นางสาวสมฤดี วงษ์อาสา สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
105 นางสาวประภาพรรณ กล่ำสี สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
106 นางสาวอุไลวรรณ มาตรเสงี่ยม สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
107 นางสาวจิณัฐตา ปัญญามี สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
108 นางสาวณัฐธิดา ประดับจันทร์ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
109 นางสาวนุจรีย์ โชติการ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
110 นางสาววิริยาภรณ์ ขุนหอม สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก
111 นางสาวรัฐกฤตา ภูมิบ้านค้อ สาขาการบัญชี เสาร์-อาทิตย์ คลิก
112 นายวราศิฎฐ์ แสนวิเศษ สาขาการบัญชี จันทร์-ศุกร์ คลิก