คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิตเทียบเข้า (ระบบพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
GRADUATE, MBS

รายชื่อนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประเภทะรบบเทียบเข้าปกติ และระบบโควต้า คณะการบัญชีและการจัดการ

เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา รายละเอียด
100032 นายวัทธิกร ชำนิกำจร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต คลิก
100002 นายพงศธร เลพล บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ การจัดการ คลิก
100028 นายธนพงษ์ สุดตา บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ การจัดการ คลิก
100007 นางสาวจิราภรณ์ พลศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ การจัดการ คลิก
100010 นายอรรถพล แก่นเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ การจัดการ คลิก