คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนิสิต โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนิสิต โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
GRADUATE, MBS

รายชื่อนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักสูตร รายละเอียด
1 800306 นางสาวอุไรรัตน์ อิ่มพูล ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
2 800347 นางสาววรารัตน์ สมัตถะ ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
3 800370 นายสมเกียรติ ศรีสุริยงค์ ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
4 800307 นางสาวสิริภัทร สรรพวุธ บัญชีบัณฑิต คลิก
5 800319 นางสาวสุชาดา ไชยมี บัญชีบัณฑิต คลิก
6 800330 นางสาวศศิวิมล มั่งมี บัญชีบัณฑิต คลิก
7 800340 นายนนทพัทธ์ เหิมขุนทด บัญชีบัณฑิต คลิก
8 800353 นางสาวปภาดา พ่อค้า บัญชีบัณฑิต คลิก
9 800358 นางสาวจิตสุดาภรณ์ นามเหลา บัญชีบัณฑิต คลิก
10 800364 นางสาวกนกอร สุขประเสริฐ บัญชีบัณฑิต คลิก
11 800381 นางสาวจิราพัช วังคะฮาด บัญชีบัณฑิต คลิก
12 800348 นางสาวนุชนาฎ พื้นพันธ์ บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คลิก
13 800336 นางสาวจริยา มาตรา บธ.บ.การบริหารการเงิน คลิก
14 800372 นางสาวอารียา ดีระดา บธ.บ.การบริหารการเงิน คลิก
15 800315 นายสุชานนท์ ศรีวิพัฒน์ บธ.บ.การตลาด คลิก
16 800382 นางสาวพรชนก วันสุดล บธ.บ.การตลาด คลิก
17 800310 นางสาวเมธาจิต ถึงแสง บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
18 800320 นางสาวนิธิภรณ์ วิถีเทพ บธ.บ.การจัดการ คลิก
19 800323 นางสาวชลธิดา คุณสิงห์ บธ.บ.การจัดการ คลิก
20 800324 นายนนทนัตถ์ ยอดบืน บธ.บ.การจัดการ คลิก
21 800329 นางสาวชญานิศ บุรวงค์ บธ.บ.การจัดการ คลิก
22 800373 นายอภิสิทธิ์ โทขันธ์ บธ.บ.การจัดการ คลิก
23 800383 นางสาวธิชาดา ด่านรุ่งโรจน์ บธ.บ.การจัดการ คลิก
24 800386 นางสาววิมลรัตน์ เขียนพลกรัง บธ.บ.การจัดการ คลิก