คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

GRADUATE MBS

ระบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า


ระบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
GRADUATE, MBS

รายชื่อนิสิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า)

เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ห้องสอบ รายละเอียด
230008 นางสาว ชนิตร์นันท์ สายโรจน์ คลิก
230007 นางสาว วรรณภา พิมพ์โคตร คลิก
230006 นางสาว สิริรัตน์ เจริญวงศ์ คลิก
230005 นางสาว สุพัตรา มีมุข คลิก
230004 นางสาว ปุณิกกา สิทธิมัง คลิก
100219 นาย ศุภกร บุญแสน SBB-803 คลิก
100218 นาย พงศธร จำปีสี SBB-801 คลิก
100217 นางสาว ธัญสิริ ชั่งยนต์ SBB-803 คลิก
100215 นางสาว ณัฐฐา ยามประโคน SBB-803 คลิก
100214 นางสาว จิราภรณ์ พลศรี SBB-801 คลิก
100213 นางสาว จุฑาภรณ์ เติมกระโทก SBB-803 คลิก
100211 นางสาว สิริญญา ด่านซ้าย SBB-803 คลิก
100209 นาย กฤษณะ ศรีสวัสดิ์ SBB-803 คลิก
100208 นางสาว ภัทรพร กางมัน SBB-803 คลิก
100207 นางสาว ธนัญญา แก่นพะเนา SBB-803 คลิก
100206 นางสาว สรวงสุดา หลักคำ SBB-803 คลิก
100203 นางสาว ดาวนภา ภูชมชื่น SBB-803 คลิก
100200 นางสาว เสาวลักษณ์ สุทันรัมย์ SBB-803 คลิก
100199 นางสาว เมย์สิยาห์ ขันเสน SBB-803 คลิก
100198 นางสาว ดารารัตน์ ศรีวิเศษ SBB-803 คลิก
100196 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นวลน้อย SBB-803 คลิก
100195 นางสาว เจนจิรา พิมพ์ทอง SBB-803 คลิก
100191 นาย วิษณุ อุทรัง SBB-803 คลิก
100185 นางสาว วราพร ฝาชียภูมิ SBB-803 คลิก
100182 นางสาว ลัดดาวัลย์ พั่นพลู SBB-803 คลิก
100181 นางสาว ระพีพร มีโคกกลาง SBB-803 คลิก
100180 นาย นพณัฐ เลื่อนแก้ว SBB-803 คลิก
100178 นางสาว จารุวรรณ แน่นอุดร SBB-803 คลิก
100175 นางสาว อรอนงค์ แก้วสีขาว SBB-803 คลิก
100171 นางสาว เด่นฤทัย จันทริมา SBB-801 คลิก
100170 นางสาว กัญญาณัฐ เคียงสันเทียะ SBB-803 คลิก
100166 นาย นลธวัตร วงศ์กระโซ่ SBB-803 คลิก
100165 นางสาว พลอยปภัส ชมชัย SBB-801 คลิก
100163 นางสาว ผกามาส แก้วไธสง SBB-803 คลิก
100158 นางสาว พัชราภรณ์ อ่อนสองชั้น SBB-803 คลิก
100157 นาย อภินันท์ วิเวกวิน SBB-801 คลิก
100156 นาย รัตนชัย บุตรแสน SBB-803 คลิก
100155 นาย รชฏ รัตนเวลุน SBB-803 คลิก
100154 นางสาว วรรณสิตา สิริวุฒิชัยโชติ SBB-803 คลิก
100153 นางสาว ธิดารัตน์ ชื่นอุรา SBB-803 คลิก
100148 นางสาว ขนิษฐา โกฏิรักษ์ SBB-803 คลิก
100147 นางสาว เนติกานต์ ทองเจริญ SBB-803 คลิก
100146 นางสาว อรญา รำไพ SBB-803 คลิก
100145 นางสาว จิรปาณ พลชุมแสง SBB-803 คลิก
100144 นางสาว พรพิมล ทองศรี SBB-803 คลิก
100142 นางสาว ขวัญจิรา อรัญภูมิ SBB-803 คลิก
100141 นางสาว จุไรรัตน์ เหลาบับภา SBB-803 คลิก
100140 นางสาว พวงผกา คำจันทร์ SBB-801 คลิก
100139 นางสาว พัชรพร เลิศนา SBB-803 คลิก
100137 นางสาว ศุภารัตน์ ประสานเชื้อ SBB-803 คลิก
100136 นางสาว กานดา จอมหงษ์ SBB-803 คลิก
100135 นางสาว เจนจิรา จันทริศิลป์ SBB-803 คลิก
100133 นางสาว ศิริวิมล โนดไธสง SBB-803 คลิก
100132 นางสาว ณัฐวดี ด่านนอก SBB-801 คลิก
100129 นางสาว วรดา หมายเกี่ยวกลาง SBB-803 คลิก
100128 นางสาว นิชธาวัลย์ เขตเจริญ SBB-801 คลิก
100126 นางสาว กาญจนา อินทร์ขุนทิพย์ SBB-803 คลิก
100118 นางสาว ลักษณารีย์ หล้าดวงดี SBB-801 คลิก
100115 นาย จักรพงษ์ นันโท SBB-801 คลิก
100113 นางสาว วิภาวรรณ บุระเนตร SBB-803 คลิก
100111 นางสาว กนกวรรณ มณีอินทร์ SBB-803 คลิก
100110 นางสาว สุดารัตน์ สารินทร์ SBB-803 คลิก
100109 นางสาว ลำดวน แสงกุล SBB-803 คลิก
100108 นาย วีระพงษ์ พึ่งประเสริฐ SBB-803 คลิก
100105 นางสาว วัชรินทร์ ศิลปักษา SBB-803 คลิก
100099 นางสาว เกศกนก สุดชเนย์ SBB-803 คลิก
100097 นางสาว ปริญญา สุรขันธ์ SBB-803 คลิก
100096 นางสาว กนกพร ศรีสว่างวงศ์ SBB-803 คลิก
100094 นางสาว สุชานาฏ นาคา SBB-803 คลิก
100091 นางสาว เอื้อมพร อันพันลำ SBB-801 คลิก
100089 นางสาว นิภาภรณ์ แก้วอ่อน SBB-801 คลิก
100088 นางสาว วราภรณ์ หมอกมัว SBB-803 คลิก
100087 นางสาว กาญจนา ณุวงษ์ศรี SBB-801 คลิก
100086 นาย มงคล ธงไชย SBB-801 คลิก
100083 นางสาว กัญญาลักษณ์ SBB-801 คลิก
100082 นางสาว ศิรินภาพร คำมั่นทูล SBB-801 คลิก
100078 นางสาว นฤมล ดอกจันทร์ SBB-801 คลิก
100076 นางสาว ผกายพร ไชยนาค SBB-801 คลิก
100075 นางสาว มยุรฉัตร วงศ์โต SBB-801 คลิก
100073 นางสาว วรนุช ไชยศิลา SBB-801 คลิก
100071 นาย พิเชษฐ แคไธสง SBB-803 คลิก
100070 นางสาว บุษบา จักวาโชติ SBB-801 คลิก
100067 นางสาว นันทพร มาณจักร์ SBB-801 คลิก
100066 นางสาว ชฎาธร ส่งศรี SBB-801 คลิก
100065 นางสาว ภรณ์ชนก ปัญญากอง SBB-801 คลิก
100064 นางสาว ชฎาพร นามแก้ว SBB-801 คลิก
100059 นาย สง่า ภูพาดทอง SBB-801 คลิก
100058 นางสาว สนธยา เหมกุล SBB-801 คลิก
100057 นางสาว อภิญญา อิ่มจิตร SBB-801 คลิก
100053 นาย นพณัฐ เลื่อนแก้ว SBB-801 คลิก
100052 นาย วรวัฒน์ ชินคำ SBB-803 คลิก
100051 นางสาว ปวันรุ้ง กุรัง SBB-801 คลิก
100050 นางสาว กาญจนา แสนอุ่น SBB-801 คลิก
100045 นางสาว ขวัญจิรา ชุมพล SBB-801 คลิก
100044 นางสาว สุภวัทน์ ชารี SBB-801 คลิก
100043 นางสาว ปนัดดา ดอนคำชัย SBB-801 คลิก
100042 นางสาว รักษ์สุดา มูลวันดี SBB-801 คลิก
100041 นางสาว เหมือนฝัน ศรีรัตน์ SBB-801 คลิก
100039 นางสาว ชุติภา ภูประวัน SBB-801 คลิก
100034 นางสาว วชิรา บุคคโล SBB-801 คลิก
100032 นางสาว วิจิตรา พิมพัฒน์ SBB-801 คลิก
100027 นางสาว ณัฐริกา เนื่องวงษา SBB-801 คลิก
100025 นางสาว กุลสตรี โนนกอง SBB-801 คลิก
100022 นางสาว มยุริน อนุพันธ์ SBB-801 คลิก
100021 นางสาว กัลยา นรชาญ SBB-801 คลิก
100020 นางสาว ณัฐตยา ไชยคิรินทร์ SBB-801 คลิก
100019 นางสาว อารีย์ มะปะวัน SBB-801 คลิก
100018 นางสาว บุณยาพร มิตรรักษ์ SBB-801 คลิก
100017 นางสาว อริสา เสนใสย SBB-801 คลิก
100016 นางสาว สกุลทิพย์ ลมงาม SBB-801 คลิก
100015 นางสาว ณัจฉรีย์ กาดกอง SBB-801 คลิก
100011 นางสาว ทัศนียา อะเวลา SBB-801 คลิก
100007 นางสาว ยุพาลักษณ์ วงษาซ้าย SBB-801 คลิก
100006 นางสาว มลรัตน์ ประสานรัตน์ SBB-801 คลิก
100004 นางสาว ปิยฉัตร แม่นปืน SBB-801 คลิก