คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ORIENTATION MBS

ประกาศรายชื่อปฐมนิเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิตหลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2562ประกาศรายชื่อปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อนิสิตแยกตามห้องเรียนระดับปริญญาตรี ปี 60 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อนิสิต

รายละเอียดข้อมูล

 
รหัสนิสิต : 62010910026
ชื่อ - นามสกุล : นางสาววรัทยา ชานาตา
หมู่เรียน : MK6203
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นริศรา สัจจพงษ์
รายละเอียด :
หัวข้อมูล วันที่ เวลา สถานที่
1.1 วันปฐมนิเทศคณะ ฯ (รวมทุกสาขาวิชา) : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 07.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
1.2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา : 13/7/2562 13.00 น. SBB - 903
1.3 วันอบรมลงทะเบียนเรียน : 19/07/2562 15.00 น. ACC.BIZ 303
ตารางชื้แจ้งการกู้ยืม กยศ. และ กรอ. * เฉพาะสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 62 )ที่จะกู้ยืมต่อ และผู้สนใจจะกู้ยืมเท่านั้น หากนิสิตคนใดไม่ประสงค์จะกู้ยืมก็ไม่ต้องมา
วันที่ เวลา ห้อง สาขา
18 กรกฎาคม 2562 09.00 น. Acc.Biz301 สาขาการบัญชี
09.00 น. Acc.Biz302 สาขาการบัญชี
09.00 น. Acc.Biz303 สาขาการบัญชี
09.00 น. Acc.Biz304 สาขาการบัญชี
18 กรกฎาคม 2562 10.00 น. Acc.Biz301 สาขาการบัญชี
10.00 น. Acc.Biz302 สาขาการบัญชี
10.00 น. Acc.Biz303 สาขาการบัญชี
10.00 น. Acc.Biz304 สาขาการบัญชี
18 กรกฎาคม 2562 11.00 น. Acc.Biz301 สาขาการบัญชี
11.00 น. Acc.Biz302 สาขาการบัญชี
11.00 น. Acc.Biz303 สาขาการเงินธุรกิจ
11.00 น. Acc.Biz304 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 กรกฎาคม 2562 13.00 น. Acc.Biz301 สาขาเศรษฐศาสตร์
13.00 น. Acc.Biz302 สาขาทรัพยากรมนุษย์
13.00 น. Acc.Biz303 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
13.00 น. Acc.Biz304 สาขาการตลาด
18 กรกฎาคม 2562 14.00 น. Acc.Biz301 สาขาการจัดการ
14.00 น. Acc.Biz302 สาขาการจัดการ
14.00 น. Acc.Biz303 สาขาการจัดการ
14.00 น. Acc.Biz304 สาขาการตลาด