MBS : SUMMER SCHOOL 2018


ประเทศแคนาดา ประเทศเกาหลี ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา


รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ หลักเกณฑ์พิจารณาทุน

รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาิวทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     ตามรายละเอียดโครงการการเข้า SUMMER SCHOOL 2018

รายละเอียดของโครงการ

      1.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Vanwest College ประเทศ แคนาดา ครั้งที่ 2
      2.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Woosong University สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ครั้งที่ 2
      3.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the West of England สหราชอาณาจักร UK ประเทศอังกฤษ
      4.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)
      5.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Southern New Hampshire University สหรัฐอเมริกา
     ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 3410 โทรสาร : 0-4375-4422

0-4375-4333 ต่อ 3410

MBS : SUMMER SCHOOL 2018
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Teerasak © copyright 2018