MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษานิสิต ขั้นต้น - ขั้นกลาง สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุลากร

อ่าน 18412 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-08-26 11:53:37

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษานิสิต ขั้นต้น - ขั้นกลาง สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุลากร ณ ห้อง SBB-1103 ชั้น 11 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันคม ศรีบุญลือ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวต้อนรับวิทยากร และกล่าวเปิดโครงการอบรม
การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถให้คำปรึกษาแก่นิสิตได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางด้านจิตวิทยาการให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของวัยรุ่นยุคใหม่ รวมถึงพฤติกรรมการต่างๆ ที่พบบ่อยในวัยรุ่นยุคปัจจุบัน และที่สำคัญต้องทราบถึงแนวทางให้คำปรึกษาและทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำนิสิตเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาสม
ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์มาให้ความรู้และทักษะต่างๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล ดร.อนงค์ภานุช ปะนะทังถิรวิทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ ในหัวข้อ “ การให้การดูแล / การให้คำปรึกษานิสิต รวมไปถึงการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ Role Play พร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกัน ทบทวน อภิปราย สรุปการเรียนรู้ ประเมินผลในช่วงสุดท้ายของการจัดโครงการ เพื่อให้โครงการได้สำเร็จดังเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255