หน้าแรก

ข้อมูลนิสิตปฐมนิเทศ

ลงทะเบียนอบรมการลงทะเบียนเรียน

กรอกแบบประเมินโครงการ

ระบบข้อมูลปฐมนิเทศและอบรมสำหรับนิสิตใหม่

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558


ข้อมูลการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ

     คณะการบัญชีและการจัดการ แบ่งวันเวลาในการการเข้าปฐมนิเทศ ออกเป็น 3 วัน

     คือวันที่ 27 29 และ 30 กรกฎาคม 2558 โดยจะแบ่งตามสาขา


ลงทะเบียนอบรมการลงทะเบียนเรียน คณะการบัญชีและการจัดการ

     คณะการบัญชีและการจัดการ แบ่งวันเวลาในการการเข้าอบรม ออกเป็น 3 วัน

     คือวันที่ 31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม และ 2 สิงหาคม 2558 โดยจะแบ่งตามช่วงระยะเวลาสำหรับนิสิตใหม่ ที่ไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อที่งานวิชาการ ชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะการบัญชีและการจัดการ