พบจำนวน 317 รายการ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง ห้อง/สถานที่ ผู้แจ้ง วันที่ดำเนินการ สถานะ
2922 ยืนยันการกรอกข้อมูล อัพเดตข้อมูลนิสิตไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวฟ้าใหม่ รัตนะโช วันที่่ 05-07-2565 เวลา 20:05:47
2921 เข้าสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ จำรหัสผ่านไม่ได้   อื่นๆ อินทิรา ชัยวงษ์ วันที่่ 03-07-2565 เวลา 10:49:49
2920 ยังเข้าระบบไม่ได้เลยครับ ลืมรหัสผ่าน   อื่นๆ จารุพัฒน์ วันที่่ 02-07-2565 เวลา 15:09:17
2919 สำรองที่นั่งไปหลายรอบมากๆเลยค่ะ ขอไปกี่รอบก็ไม่อนุมัติเลยค่ะ   อื่นๆ สุพรรษา ประสิทธิ์สุวรรณ วันที่่ 02-07-2565 เวลา 08:33:08
2918 สำรองไปแล้วยังไม่ได้รับอนุมัติค่ะ   อื่นๆ นางสาววิยดา แสงสุวรรณ วันที่่ 02-07-2565 เวลา 08:05:04
2917 สำรองได้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเลยค่ะ   อื่นๆ - วันที่่ 02-07-2565 เวลา 04:04:18
2916 ขอสำรองที่นั่งบัญชีบริหารไปผ่านมา1วันแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติเลยขออีกรอบก็ยังไม่ได้   อื่นๆ วนิดา ท้าวอินทร์ วันที่่ 01-07-2565 เวลา 17:32:57
2915 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ วิภาสินี วันที่่ 01-07-2565 เวลา 10:49:30
2914 เข้าระบบไม่ได้ค่ะกรณีไม่เคยเข้าและอัปเดตข้อมูลไม่ได้   อื่นๆ เกตแก้ว ศรีจันท้าว วันที่่ 01-07-2565 เวลา 08:05:35
2913 ยังสำรองที่นั่งไม่ได้ เข้าสู่ระบบไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ - วันที่่ 30-06-2565 เวลา 19:45:32
2912 จะสำรองที่นั่ง ใส่รหัสวิชาไปแล้ว แต่ค้นหาแล้วไม่มีรายวิชาขึ้นให้เลือกค่ะ   MBS (อื่นๆ) นิธินา วันที่่ 30-06-2565 เวลา 15:38:04
2911 ลืมรหัสผ่านค่ะ   อื่นๆ จันทกานต์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 14:33:27
2910 กรอกรหัสแต่ไม่มีรายวิชาขึ้นมาให้สำรองที่นั่งค่ะ   อื่นๆ นิธินา ธีรสุวรรณ์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 12:17:22
2909 เข้าสู่ระบบไม่ได้ อัพเดตข้อมูลไม่ได้ สำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นันทวรรณ สรศาสตร์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 12:08:57
2908 ยืนยันการกรอกข้อมูล อัพเดตข้อมูลนิสิตไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ วรัญญา ชัยวิเศษ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 12:01:12
2907 ทำการอัพเดตข้อมูลนิสิตแล้ว เข้าสู่ระบบไม่ได้ค่ะ   MBS (อื่นๆ) นางสาววนิดา ท้าวอินทร์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 11:39:35
2906 ทำการอัพเดตข้อมูลนิสิตเพื่อสำรองที่นั่งไม่สำเร็จค่ะ   อื่นๆ ลักษิการณ์ สกลธนากร วันที่่ 30-06-2565 เวลา 11:22:01
2905 ไม่สามารถยืนยันการกรอกข้อมูลลงทะเบียนใหม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นิภาพร อินทะนาม วันที่่ 30-06-2565 เวลา 11:20:29
2904 แจ้งพิมรหัสนิสิตผิดจาก 11384 เป็น11284   อื่นๆ นายสุทธิศักดิ์ นาอุดม วันที่่ 30-06-2565 เวลา 11:03:40
2903 ลืมรหัสผ่าน   MBS (อื่นๆ) นาย จารุพัฒน์ หอมกลิ่น วันที่่ 30-06-2565 เวลา 10:58:56
2902 ยืนยันสำรองที่นั่งไม่ได้ครับ   อื่นๆ นพชัย วันที่่ 30-06-2565 เวลา 10:45:38
2901 ลืมรหัสผ่านค่ะ   อื่นๆ กมลพรรณ พรหมสุคนธ์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 10:13:24
2900 ลืมรหัสผ่านค่ะ   อื่นๆ จิรัฐพร พิบูลย์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:58:41
2899 ยืนยันตัวตนและอัพเดทข้อมูลไม่ได้เลยค่ะ   อื่นๆ วฤทธิ์ษา อุทัยอาจ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:57:00
2898 เข้าระบบไม่ได้เลยค่ะ อัพเดทข้อมูลไปเเล้วก็ไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ณัฐญาดา กุลประภา วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:53:41
2897 ลืมรหัสผ่านค่ะ   อื่นๆ พิมพ์พิชชา วรรณโคตร วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:48:24
2896 ผมเข้าในระบบไม่ได้ครับ อัพเดทข้อมูลแล้วก็ยังไม่ได้ครับ   อื่นๆ ทักษ์ดนัย ถาวรวัฒนยงค์์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:35:24
2895 ผมเข้าในระบบไม่ได้ครับ อัพเดทข้อมูลแล้วก็ยังไม่ได้ครับ   อื่นๆ ทักษ์ดนัย ถาวรวัฒนยงค์์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:35:24
2894 ผมเข้าในระบบไม่ได้ครับ อัพเดทข้อมูลแล้วก็ยังไม่ได้ครับ   อื่นๆ ทักษ์ดนัย ถาวรวัฒนยงค์์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:35:24
2893 ยืนยันการกรอกข้อมูลไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ สุชาดา สุวรรณธาดา วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:27:35
2892 ระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน   อื่นๆ นิธินา ธีรสุวรร์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:11:14
2891 เข้าระบบไม่ได้ค่ะ จำรหัสผ่านผิด   MBS (อื่นๆ) สมเพชร นาอุดม วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:10:33
2890 เข้ารหัสไม่ได้ครับ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน   อื่นๆ ศราวุฒิ เบ้าแดง วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:05:31
2889 ยืนยันการกรอกข้อมูลไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ พิมพ์พิชชา วรรณโคตร วันที่่ 30-06-2565 เวลา 09:00:04
2888 เข้าได้แล้วค่ะ   อื่นๆ วรัญญา พลขันธ์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 08:50:46
2887 ลืมรหัสผ่านเข้าระบบค่ะ ต้องการเปลี่ยนรหัสใหม่   อื่นๆ สุพรรษา แย้มคำ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 08:43:55
2886 ยืนยันตัวตนไม่ได้ค่ะ   MBS (อื่นๆ) วฤทธิ์ษา อุทัยอาจ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 08:28:21
2885 เคยเข้าสำรองที่นั่งแล้วค่ะแต่ครั้งนี้ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลผู้ใช้   อื่นๆ วรัญญา พลขันธ์ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 08:20:12
2884 เข้าระบบสำรองรายวิชาไม่ได้ค่ะเนื่องจากลืมรหัสผ่าน   อื่นๆ นางสาวพนัชกร บุญนำ วันที่่ 30-06-2565 เวลา 08:04:22
2883 เข้าระบบสำรองที่นั่งๆม่ได้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน   อื่นๆ นิรัชชา วันที่่ 30-06-2565 เวลา 07:02:25
2882 เข้าระบบสำรองรายวิชาไม่ได้ค่ะเนื่องจากลืมรหัสผ่าน   อื่นๆ พรรณิภา มาสีมี วันที่่ 29-06-2565 เวลา 18:18:08
2881 เข้าเว็บสำรองที่นั่งไม่ได้อัพข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เข้าเว็บไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวนาอีละห์ หะมะ วันที่่ 28-06-2565 เวลา 20:10:16
2880 ยืนยันตัวตนไม่ได้ค่ะ   SBB1005 อรวรรยา ปัสจรรย์ วันที่่ 28-06-2565 เวลา 10:56:39
2879 ยืนยันตัวตนไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ศศิณา สุเทวี วันที่่ 28-06-2565 เวลา 01:11:19
2878 ลงทะเบียนเข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ สุพัตรา เจตบุตร วันที่่ 28-06-2565 เวลา 00:35:00
2877 ขอสำรองที่นั่งวิชาบัญชีขั้นพื้นฐาน 0901101   MBS (อื่นๆ) นางสาว กรกช พวงยอด วันที่่ 27-06-2565 เวลา 18:18:58
2876 ขอสำรองที่นั่งรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 0901101 ค่ะ   MBS (อื่นๆ) อนุวัตร ชาทุม วันที่่ 27-06-2565 เวลา 18:15:51
2875 เข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ ณัฐพัชร์ มุลทากุล วันที่่ 27-06-2565 เวลา 14:04:59
2874 เข้าระบบการสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวมนัญชยา ศรีวรขันธ์ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 17:33:52
2873 ยืนยันข้อมูลไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ จีรนันท์ สอิ้งรัมย์ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 17:26:47
2872 ยังเข้าระบบไม่ได้ครับ   AccBiz307(ห้องบริการคอม) สหัสวรรษ ไตรยราช วันที่่ 27-06-2565 เวลา 15:37:02
2871 สำรองที่นั่งแล้ว แต่ยังไม่อนุมัติค่ะ   อื่นๆ พรลดา วันที่่ 27-06-2565 เวลา 15:10:11
2870 เข้าระบบการสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นส.จิติยา ศรีหลัก วันที่่ 27-06-2565 เวลา 14:50:42
2869 เข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ ณัฐพัชร์ มุลทากุล วันที่่ 27-06-2565 เวลา 14:04:59
2868 ผมเข้าในระบบไม่ได้ครับ อัพเดทข้อมูลแล้วก็ยังไม่ได้ครับ   MBS (อื่นๆ) สหัสวรรษ ไตรยราช วันที่่ 27-06-2565 เวลา 14:01:57
2867 ไม่สามารถคลิกสำรองที่นั่งได้   อื่นๆ ยุวกร บรรณารักษ์ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 12:03:40
2866 เข้าอัพเดทข้อมูลนิสิตไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ศิรินันท์ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 11:38:21
2865 เข้าระบบไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ พิมายรัตน์ ติหะปัญโย วันที่่ 27-06-2565 เวลา 11:31:33
2864 เข้าอัพเดทข้อมูลไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ วิภาวี สุรินทราช วันที่่ 27-06-2565 เวลา 10:20:46
2863 เข้าระบบอัพเดทนิสิตไม่ได้ค่ะ กรอกลงใหม่ก็ขึ้นเออเร่อ   AccBiz307(ห้องบริการคอม) กัญญารัตน์ เหล่าหว้าน วันที่่ 27-06-2565 เวลา 10:17:57
2862   อื่นๆ รัชดาภรณ์ สมชื่อ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 09:48:14
2861 ไม่สามารถยืนยันที่นั่งสำรองได้   MBS (อื่นๆ) วารุณี โสภี วันที่่ 27-06-2565 เวลา 09:44:35
2860 เข้าเว็บสำรองที่นั่งไม่ได้อัพข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เข้าไม่ได้   MBS (อื่นๆ) ศศิณา สุเทวี วันที่่ 27-06-2565 เวลา 09:32:30
2859 เข้าระบบไม่ได้   อื่นๆ มนัสนันท์ นาสมใจ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 09:28:06
2858 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้คะ   อื่นๆ รัชดาภรณ์ สมชื่อ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 09:24:18
2857 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวประภัสสร ต่อโชติ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 09:21:46
2856 เข้าสู่ระบบไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวพิกุลทิพย์ สาระรัตน์ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 09:08:35
2855 สำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ อวัสดา ผลจันทร์ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 08:58:30
2854 เข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ สุวรรณี วันที่่ 27-06-2565 เวลา 08:43:23
2853 เข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ณัฏฐณิชา วันที่่ 27-06-2565 เวลา 08:32:27
2852 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นันทิดา วันที่่ 27-06-2565 เวลา 08:30:12
2851 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ ดวงพร วันที่่ 27-06-2565 เวลา 08:22:00
2850 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ มัณฑนา วันที่่ 27-06-2565 เวลา 08:07:07
2849 เข้าสำที่ไม่ไดต่ะ   อื่นๆ นันทิดา วันที่่ 27-06-2565 เวลา 07:59:41
2848 เข้าสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ นางสาวรัชดาภรณ์ สมชื่อ วันที่่ 27-06-2565 เวลา 01:14:52
2847 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   MBS (อื่นๆ) ธัญญารัตน์ อินสา วันที่่ 21-06-2565 เวลา 20:15:57
2846 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ณัฐชากร ปาภูงา วันที่่ 21-06-2565 เวลา 08:38:10
2845 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวพิยะดา ลันสี วันที่่ 20-06-2565 เวลา 18:37:18
2844 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ ณัฐธิดา บุญบุตตะ วันที่่ 16-06-2565 เวลา 13:37:47
2843 ลงทะเบียนเข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ นางสาว ชนกนภา พิมพา วันที่่ 16-06-2565 เวลา 09:03:56
2842 ลงทะเบียนเข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ครับ   อื่นๆ อภิเชษฐ์ ประโมทะโก วันที่่ 16-06-2565 เวลา 07:41:54
2841 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวดุจดาว ไกรสุข วันที่่ 14-06-2565 เวลา 17:58:51
2840 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ จำรหัสไม่ได้คะ   อื่นๆ นางสาวกัลยารัตน์ ยุบลพันธุ์ วันที่่ 14-06-2565 เวลา 12:12:46
2839 เข้าระบบ ไม่ได้ค่ะ จำรหัสไม่ได้   อื่นๆ ณัฎฐากร เมืองศรี วันที่่ 14-06-2565 เวลา 08:39:23
2838 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ จำรหัสไม่ได้   อื่นๆ มยุรี กิตติธรรม วันที่่ 14-06-2565 เวลา 08:16:30
2837 เข้าสำรองที่นั้งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ มนัญชยา ศรีวรขันธ์ วันที่่ 13-06-2565 เวลา 17:20:53
2836 ลืมรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ กนกพัชร ไชยชนะ วันที่่ 13-06-2565 เวลา 11:25:22
2835 เข้าระบบการลงสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ อภิชญา ชูพรหมวงศ์ วันที่่ 13-06-2565 เวลา 09:43:49
2834 ประชุมคณะกรรมการตรวตเครื่องแต่งกายบัณฑิต   อื่นๆ สุทัศน์ วันที่่ 11-04-2565 เวลา 17:32:14
2833 ประชุมฝ่ายงานบริการนวัตกรรมสำหรับแนวทางการทำงานในวันซ้อมรับปรฺิญญา   อื่นๆ อ.อริศาพัศ วันที่่ 11-04-2565 เวลา 17:31:37
2832 จัดทำเอกสารตั้งงบประมาณประจำปี 2566   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 11-04-2565 เวลา 17:31:14
2831 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับลงทะเบียนบัณฑิต   อื่นๆ อ.อริศาพัศ วันที่่ 11-04-2565 เวลา 17:30:31
2830 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 11-04-2565 เวลา 17:29:59
2829 จัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2566   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 08-04-2565 เวลา 17:00:47
2828 Backup ข้อมูลเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   อื่นๆ - วันที่่ 08-04-2565 เวลา 17:00:27
2827 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 08-04-2565 เวลา 16:59:23
2826 ฺิBackup ข้อมูลเครื่องเว็บไซต์คณะ   อื่นๆ - วันที่่ 07-04-2565 เวลา 16:37:32
2825 แก้ปัญหาเครื่องเว็บไซต์คณะโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ทำงาน   อื่นๆ ธีระศักดิ์ วันที่่ 07-04-2565 เวลา 16:36:51
2824 จัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2565   อื่นๆ - วันที่่ 07-04-2565 เวลา 16:36:33
2823 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 07-04-2565 เวลา 16:36:14
2822 จัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2565   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 05-04-2565 เวลา 16:37:20
2821 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 05-04-2565 เวลา 16:37:01
2820 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ภัทราภรณ์ กทิศาสตร์ วันที่่ 04-04-2565 เวลา 22:05:31
2819 จัดทำงบประมาณประจำปี 2566   อื่นๆ อ. พันคม วันที่่ 04-04-2565 เวลา 16:41:30
2818 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล งานจัดซื้อจัดจ้างระบบห้องสตูดิโอ   อื่นๆ - วันที่่ 04-04-2565 เวลา 16:41:08
2817 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 04-04-2565 เวลา 16:39:57
2816 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   MBS (อื่นๆ) ผกามาศ เสมาพัฒน์ วันที่่ 04-04-2565 เวลา 11:48:16
2815 สำรองที่นั่งยังไม่อัพเดตสถานะค่ะรอมา2วันอยากทราบว่าต้องรออนุมัติกี่วันคะ   อื่นๆ ปริดาวัลด์ จันทะวงศ์ วันที่่ 02-04-2565 เวลา 13:14:08
2814 จัดทำงบประมาณประจำปี 2566   อื่นๆ - วันที่่ 01-04-2565 เวลา 17:07:34
2813 ปรับคอนฟิกระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล   อื่นๆ - วันที่่ 01-04-2565 เวลา 17:07:06
2812 คอนฟิกเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับย้ายข้อมูลเว็บไซต์คณะ   อื่นๆ - วันที่่ 01-04-2565 เวลา 17:06:47
2811 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 01-04-2565 เวลา 17:06:24
2810 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ศราญรัตน์ ประสานพันธ์ วันที่่ 01-04-2565 เวลา 13:35:27
2809 สำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ (ตรวจสอบข้อมูลทางอีเมลครับส่งให้แล้วครับ)   อื่นๆ ศิริพร วันที่่ 01-04-2565 เวลา 10:47:43
2808 ประชุมฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน   อื่นๆ อ. พันคม วันที่่ 31-03-2565 เวลา 16:52:55
2807 จัดทำงบประมาณประจำปี 2566   อื่นๆ อ. พันคม วันที่่ 31-03-2565 เวลา 16:52:31
2806 ตรวจสอบระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ผ่าน Webex กระตุก   อื่นๆ อ. อริศาพัศ วันที่่ 31-03-2565 เวลา 16:52:03
2805 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 31-03-2565 เวลา 16:51:47
2804 ลงทะเบียนอัพเดตข้อมูลไม่ได้ และลงสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ศิริพร เกื้อปัญญา วันที่่ 31-03-2565 เวลา 13:47:34
2803 ลงทะเบียนอัพเดตช้อมูลไม่ได้ เเละลงสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ปริดาวัลด์ จันทะวงศ์ วันที่่ 31-03-2565 เวลา 13:28:11
2802 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ณิชาภัทร พลเยี่ยม วันที่่ 31-03-2565 เวลา 11:46:44
2801 เข้าสู่ระบบไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ ศิริพร วันที่่ 31-03-2565 เวลา 11:45:09
2800 เข้าระบบไม่ได้ค่ะ   AccBiz307(ห้องบริการคอม) อาริษา อดกลั้น วันที่่ 31-03-2565 เวลา 11:15:17
2799 สำรองที่นั่งไม่ได้ครับ   MBS (อื่นๆ) นาย สิทธิชัย แสนบุตร วันที่่ 31-03-2565 เวลา 10:28:13
2798 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ สุกานดา นันทะรักษา วันที่่ 31-03-2565 เวลา 09:06:31
2797 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ สุพัตรา เพิ่มพูน วันที่่ 31-03-2565 เวลา 08:58:00
2796 เข้าระบบสำรองที่นั่งไม่ได้ค่ะ   MBS (อื่นๆ) นางสาวกฤษณา ผิวนิล วันที่่ 31-03-2565 เวลา 08:47:50
2795 เข้าสู่ระบบไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ วัทนพร อัตวิชา วันที่่ 30-03-2565 เวลา 18:57:35
2794 จำรหัสผ่านเข้าชั่วโมงจิตอาสา กยศ ไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ อริศรา วันที่่ 30-03-2565 เวลา 16:49:43
2793 เข้าร่วมโครงการประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาคม มมส. หัวข้อ “มมส. : คุณภาพ (ชีวิต) บ   อื่นๆ อ. พันคม วันที่่ 30-03-2565 เวลา 16:29:13
2792 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 2   อื่นๆ พี่ณีย์ วันที่่ 30-03-2565 เวลา 16:28:38
2791 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 30-03-2565 เวลา 16:28:14
2790 ลงทะเบียนอัพเดตข้อมูลไม่ได้ และลงสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ ฐนันภรณ์ ครองเชื้อ วันที่่ 30-03-2565 เวลา 16:01:33
2789 ลงทะเบียนอัพเดทข้อมูลไม่ได้ เข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ ชนิดาพร แพงวาปี วันที่่ 30-03-2565 เวลา 15:11:08
2788 เข้าสู่ระบบไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวกัลยารัตน์ ยุบลพันธุ์ วันที่่ 29-03-2565 เวลา 18:59:04
2787 จัดทำ TOR ระบบห้องเรียน Smart classroom   อื่นๆ - วันที่่ 29-03-2565 เวลา 16:39:55
2786 ประชุมฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน   อื่นๆ อ. พันคม วันที่่ 29-03-2565 เวลา 16:38:58
2785 คณะกรรมการเปิดซองจัดซื้อจัดจ้างงานเดินสายไฟเบอร์   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 29-03-2565 เวลา 16:38:30
2784 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 29-03-2565 เวลา 16:38:10
2783 ลงทะเบียนอัพเดทข้อมูลนิสิตไม่ได้ และ เข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งไม่ได้   อื่นๆ เวชิญา สายเสมา วันที่่ 29-03-2565 เวลา 12:53:15
2782   อื่นๆ ณิชนันท์ นนทะนำ วันที่่ 29-03-2565 เวลา 12:17:32
2781   อื่นๆ นันธิญาภรณ์ คงคุณ วันที่่ 28-03-2565 เวลา 17:18:09
2780 คณะกรรมการตรวจรับหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 28-03-2565 เวลา 17:11:22
2779 คณะกรรมการปัจฉิมนิเทศน์นิสิตสาขาบัญชี ปี 4   อื่นๆ อ. อมฤต วันที่่ 28-03-2565 เวลา 17:10:36
2778 คณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศน์นิสิตปี 4   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 28-03-2565 เวลา 17:10:07
2777 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 28-03-2565 เวลา 17:09:44
2776 ตรวจสอบข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด   อื่นๆ คณบดี วันที่่ 25-03-2565 เวลา 15:33:48
2775 ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบสำหรับงานปัจฉิมนิเทศ ห้อง Accbiz   อื่นๆ สุทัศน์ วันที่่ 25-03-2565 เวลา 15:33:14
2774 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณห้อง Accbiz club   อื่นๆ - วันที่่ 25-03-2565 เวลา 15:32:39
2773 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 25-03-2565 เวลา 15:32:17
2772 เข้าระบบเก็บชม.กยศ.ไม่ได้ค่ะ   อื่นๆ นางสาวศิริวิภา บำรุงไทย วันที่่ 24-03-2565 เวลา 15:07:25
2771 คณะกรรมการดำเนินงานร่าง TOR ระบบห้องเรียน Smart Classroom   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 23-03-2565 เวลา 16:18:18
2770 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 23-03-2565 เวลา 16:17:55
2769 คณะกรรมการพิจารณาผลระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 22-03-2565 เวลา 17:05:57
2768 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 22-03-2565 เวลา 17:05:32
2767 ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักชั้น 3 ตึก SBB   อื่นๆ - วันที่่ 21-03-2565 เวลา 16:26:24
2766 สำรวจอุปกรณ์กระจายสัญญาไร้สายณและตรวจเช็คอุปกรณ์กระจายสัญญาณชั้น 2 ตึก SBB   อื่นๆ - วันที่่ 21-03-2565 เวลา 16:26:03
2765 จัดทำรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งงานพัสดุ   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 21-03-2565 เวลา 16:25:26
2764 ปรับแต่งคอนฟิกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MariaDB   อื่นๆ - วันที่่ 21-03-2565 เวลา 16:25:00
2763 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 21-03-2565 เวลา 16:24:39
2762 คอนฟิก SSL เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   อื่นๆ - วันที่่ 18-03-2565 เวลา 16:52:23
2761 สำหรับจุดติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร   อื่นๆ - วันที่่ 18-03-2565 เวลา 16:52:02
2760 คอนฟิกและปรับแต่งระบบฐานข้อมูล   อื่นๆ - วันที่่ 18-03-2565 เวลา 16:51:40
2759 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 18-03-2565 เวลา 16:51:08
2758 ปรับ tuning ระบบฐานข้อมมูล   อื่นๆ - วันที่่ 17-03-2565 เวลา 16:50:13
2757 คอนฟิก MySQL เพื่อรองรับการย้ายข้อมูลเว็บคณะ   อื่นๆ - วันที่่ 17-03-2565 เวลา 16:49:52
2756 คอนฟิก Linux เพื่อรองรับการย้ายข้อมูลเว็บคณะ   อื่นๆ - วันที่่ 17-03-2565 เวลา 16:49:31
2755 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 17-03-2565 เวลา 16:49:05
2754 คอนฟิก Apache web server เพื่อรันโปรแกรมภาษา php8   อื่นๆ - วันที่่ 16-03-2565 เวลา 16:36:00
2753 คอนฟิกฐานข้อมูลสำหรับย้ายข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์คณะ   อื่นๆ - วันที่่ 16-03-2565 เวลา 16:35:39
2752 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 16-03-2565 เวลา 16:35:07
2751 อบรมหลักสูตร SD-WAN 101   อื่นๆ สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่่ 14-03-2565 เวลา 16:42:43
2750 อบรมหลักสูตร Secure Remote Connectivity   อื่นๆ สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่่ 14-03-2565 เวลา 16:42:15
2749 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 14-03-2565 เวลา 16:41:51
2748 ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัศดุและขอบเขตงาน ที่สำนักคอมพิวเตอร์   อื่นๆ สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่่ 11-03-2565 เวลา 13:27:26
2747 คอนฟิกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่อรองรับการย้ายข้อมูลจากเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คณะ   อื่นๆ - วันที่่ 11-03-2565 เวลา 13:27:03
2746 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 11-03-2565 เวลา 13:26:33
2745 คอนฟิกเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับย้ายข้อมูลเว็บไซต์คณะ   อื่นๆ - วันที่่ 10-03-2565 เวลา 14:20:02
2744 จัดทำเอกสารสำหรับจัดซื้อจัดจ้างระบบควบคุมประตูอัติโนมัติ   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 10-03-2565 เวลา 14:19:27
2743 แก้ไขปัญหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย Accbiz ชั้น ไม่เชื่อมต่อกับ Wireless Controlle   อื่นๆ - วันที่่ 10-03-2565 เวลา 14:19:02
2742 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 10-03-2565 เวลา 14:18:26
2741 แก้ไขปัญหาอุปกรร์กระจายสัญญาณแบบไร้สายใช้งานไม่ได้   อื่นๆ เฉลิมพล วันที่่ 09-03-2565 เวลา 16:46:13
2740 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 09-03-2565 เวลา 16:45:47
2739 แก้ไขระบบ Wifi ใช้งานไม่ได้   อื่นๆ ปริญญา วันที่่ 08-03-2565 เวลา 16:35:29
2738 ตรวจสอบระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 08-03-2565 เวลา 16:35:02
2737 อบรมการจัดทำสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Camtasia ที่สำนักคอมพิวเตอร์   อื่นๆ สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่่ 07-03-2565 เวลา 16:25:08
2736 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 07-03-2565 เวลา 16:24:46
2735 จัดทำรายงานข้อเท็จริงสำรวจครุภัณฑ์   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 02-03-2565 เวลา 15:24:54
2734 จัดทำเอกสาร TOR ระบบควบคุมเปิดปิดประตูอัตโนมัติ   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 02-03-2565 เวลา 15:24:14
2733 จัดทำเอกสาร TOR ระบบเดินสายไฟเบอร์   อื่นๆ เฉลิมชัย วันที่่ 02-03-2565 เวลา 15:23:45
2732 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux สำหรับทำเว็บเซิร์ฟเวอร์คณะ   อื่นๆ - วันที่่ 02-03-2565 เวลา 15:23:23
2731 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 02-03-2565 เวลา 15:22:54
2730   อื่นๆ - วันที่่ 01-03-2565 เวลา 18:06:54
2729 ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR ระบบห้องสตูดิโอ   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 01-03-2565 เวลา 18:06:30
2728 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 01-03-2565 เวลา 18:05:53
2727 ติดตั้ง Linux สำหรับทำเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คณะ   อื่นๆ - วันที่่ 28-02-2565 เวลา 16:40:08
2726 Backup ข้อมูลเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   อื่นๆ - วันที่่ 28-02-2565 เวลา 16:39:45
2725 Backup ข้อมูลเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คณะ   อื่นๆ - วันที่่ 28-02-2565 เวลา 16:39:14
2724 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อื่นๆ - วันที่่ 28-02-2565 เวลา 16:38:29
2723 ติดตั้งจอ Multi touch สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฝ่ายงาน HR   อื่นๆ อ.พันคม วันที่่ 25-02-2565 เวลา 16:21:31
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งการให้บริการ
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว