ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2562

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 1 คน
 Image carousel generated by WOWSlider.com

  • 10
  • 11
  • 13
  • 14
  • full screen slider
  • 16
101 112 133 144 full screen slider5 166
image carousel by WOWSlider.com v7.4

คณะการบัญชีและการจัดการ มุ่งสืบสานพันธกิจแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ให้สมกับที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมมานานกว่า 30 ปี ในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลายหลักสูตร และหลายสาขาวิชา ดังนี้

ปริญญาตรีเทียบเข้า
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง(ปวส.) หรือ อนุปริญญาทางด้านบริการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รูปแบบรับสมัคร สมัครสอบปกติ,โควตานักกีฬาและกิจกรรม,โควตาเรียนดี


ปริญญาตรี (รับตรง)
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ (คณะดำเนินการเอง) ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ),สาขาวิชาการบริหารการเงิน,สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ,สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ,สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์,สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี (เรียน 4 ปี 3 ปริญญา จาก 3 ประเทศ)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (เรียน 4 ปี 3 ปริญญา จาก 3 ประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561