ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เลือก/ค้นหา


หมายเหตุ :
1. ให้ผู้เข้าสอบ ชื่อหรือนามสกุล ในช่องชื่อโดยใช้ภาษาไทย
2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
3. เปิดกล้องในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
สอบวันที่ 30 เมษายน 2565