หลักสูตร จำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
(ชำระเงินแล้ว)
  ปริญญาตรีเทียบเข้า 35 13
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 215 132
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 58 31
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตานักกีฬาและกิจกรรม 3 1
รวม 311 177

หมายเหตุ : คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดรายละเอียดรายงานผู้สมัคร
สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวน
ที่รับ
จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (ชำระเงินแล้ว)
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 รวม อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 รวม
สาขาบัญชี จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 150 15  0  0  0  15  7  0  0  0  7 
สาขาวิชาการจัดการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 30 6  5  0  0  11  4  1  0  0  5 
สาขาวิชาการตลาด จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 30 5  4  0  0  9  1  2  0  0  3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 30 7  0  0  0  7  1  0  0  0  1 
รวมทั้งสิ้น 33 9 0 0   13 3 0 0