หลักสูตร จำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
(ชำระเงินแล้ว)
  ปริญญาตรีเทียบเข้า 35 13
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 215 132
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 58 31
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตานักกีฬาและกิจกรรม 3 1
รวม 311 177

หมายเหตุ : คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนผู้สมัคร
ผู้สมัครทั้งหมด ผู้มีสิทธิ์สอบ
(ชำระเงินแล้ว)
  สาขาการบัญชี    
      - สาขาบัญชี จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 155 97
     
  สาขาการจัดการ    
      - สาขาวิชาการจัดการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 29 17
     
  สาขาการตลาด    
      - สาขาวิชาการตลาด จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 19 13
     
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
      - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 12 5
     
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    
     
  สาขาบริหารการเงิน    
     
  สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ    
     
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    
     
  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    
     
รวม 215 132