ชื่อบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ งานตีพิมพ์อื่น


ลำดับที่ รายละเอียด ผู้วิจัย ปีที่จัดทำ ประเภท ผู้อ่าน
1 The Development of Digital Accounting System on Cloud Computing
Journal of Computer Science Volume 17 No. 10, 2021, 889-904
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก*
อ.กฤตยา แสงบุญ
2564 () 1
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการนวัตกรรมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย
อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง*
2564 () 2
2 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เสริมโทรศัพย์มือถือบนช่องทางออนไลน์
อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง*
2564 () 2
1 การประเมินผลระบบสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดผ่านระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก*
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
2564 () 16