คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • MBS
  • teerasak.p@acc.msu.ac.th
  • user
  • Login

Knowledge Sharing   การแลกเปลี่ยนความรู้

Keywordผลการค้นหาสำหรับ "" พบ 4 ผลลัพธ์
[16] หัวข้อเรื่อง : การบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ผู้เขียน : คุณธวัชชัย รัชสมบัติ] [เมื่อวันที่ : 28/02/2017] [จำนวนผู้อ่าน 92 คน]   
[14] หัวข้อเรื่อง : การจัดหาพัสดุ [ผู้เขียน : คุณภัทรภร วัฒนธรรม] [เมื่อวันที่ : 24/02/2017] [จำนวนผู้อ่าน 89 คน]   
[13] หัวข้อเรื่อง : แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ผู้เขียน : คุณรุ่งรัศมี รัชสมบัติ] [เมื่อวันที่ : 24/02/2017] [จำนวนผู้อ่าน 87 คน]   
[12] หัวข้อเรื่อง : เตรียมตัวอย่างไร กับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยระบบอิเล็กทรอทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ผู้เขียน : คุณจิราลักษณ์ ครุฑจันทร์] [เมื่อวันที่ : 23/02/2017] [จำนวนผู้อ่าน 13 คน]   
TOP 5

   จำนวนทะเบียนทั้งหมด จำนวน 4 เร็คคอร์ด[1]