img

กิจกรรมเปิดบ้าน MBS – MSU Open House 2020ในระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2563 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดบ้าน MBS – MSU Open House 2020 ภายใต้แนวคิดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า
“เปิดโลกแห่งการศึกษาและอาชีพในฝันด้วยตัวคุณเองที่ MSU” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางมาเข้าร่วมดูกิจกรรม พบปะ และกล่าวทักทายนักเรียน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ณ คณะการบัญชีและการจัดการ
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีทั้ง 9 สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรม "ลด (การใช้พลังงาน) และ เลิก (การสร้างขยะ) รุ่น 4" โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย และผู้ปกครอง ได้เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน อีกทั้งยังได้เห็นบรรยากาศของคณะการบัญชีและการจัดการ โดยมี นักเรียน คณาจารย์ผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน
นอกจากนี้ทางคณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันทางวิชาการ โดยมีคณะครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ดังรายการต่อนี้
การแข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2563
การแข่งขันทักษะทางวิชาการแบบบูรณาการ (MBS Challenge 2020)
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางสาวเพทาย เพียรทอง ผู้ควบคุมทีม
นายสราวุธ รัตนชัย, นางสาวแสงเทียน หลวงอุดม, นางสาวพณิดา ขุนใหญ่ นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
นางสาวพัชราภรณ์ กำจร ผู้ควบคุมทีม
นางสาวธันยพร สืบศรี, นางสาวอภัสรา พิมเสนา, นางสาวนิภา หอมมาลา นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางประมวล จิตประเสริฐ ผู้ควบคุมทีม
นายกิตติพร หล้าโฉม, นางสาวกนกวรรณ บุตราช, นางสาวกัลยรัตน์ โพธิสว่าง นักศึกษา
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
นางสาวพัชราภรณ์ กำจร ผู้ควบคุมทีม
นางสาวกัญญารัตน์ ระวังตน, นางสาวกาญจนา ฉิมงาม, นางสาวอนัญญา ชาววาปี นักศึกษา
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางสาววันชญาน์ จันธิภากัญจน์ ผู้ควบคุมทีม
นายศิครินทร์ จันทะนิตย์, นางสาวภทรพร ชุ่มสมบัติ, นางสาวคณิตตา หาญราชา นักศึกษา
การแข่งขันทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Business Pitching in English)
รางวัลชนะเลิศ
Khonkaen Wittayayon School
Mr. Apiwat Ngaothet ผู้ควบตคุม
Miss Nahyeon Kim, Miss Aunchittha Phanomrangchai, Miss Paramee Kaewmuntree นักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
Thungkulaprachanusorn School
Ms. Sureeyarat Phromphet, Ms. Saowapa Predkaew ผู้ควบคุมทีม
Mr. Apisit Chatmontree, Miss Natthayaporn Promdee, Miss Chonthicha Changthom นักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
Thungkulaprachanusorn School
Ms. Saowapa Predkaew ผู้ควบคุม
Mr.Limpakorn Malingam, Miss Sasiwimol Chotwong, Miss Sasiprapha Naha นักเรียน
การแข่งขัน TikTok Challenge
รอบ 1 (วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
นางสาวรักชนัน ใจใส, นางสาวมณีรัตน์ ประทิน ผู้ควบคุมทีม
นายพูนพิพัฒน์ ปัสสะตัง, นายเรกฤทธิ์ อุทัยมาต, นายวันพิชิต ขันโพน้อย นักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
นางสาวกนกภรณ์ ทองประสาร นักเรียน
รอบ 2 (วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
นางเสาวภา เพริศแก้ว, นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์ ผู้ควบคุมทีม
นางสาวฐิติมา ดอนขันธ์, นางสาวศิริญากร มะลิซ้อน, นางสาวกิตติมา พรมบุตร, นางสาวพนมวัน ขำวิไล, นายตะวัน สุกใส นักเรียน
การแข่งขันวันที่ 5 ธันวาคม 2563
การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (Business Application Programming)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนผดุงนารี
อาจารย์คณพศ ยศพล, อาจารย์ กิตติวัฒน์ อะโน ผู้ควบคุมทีม
นายเพชรรัตน์ มนัสวีกุล, นางสาวกัญญาณัฐ แก้วไพรวัลย์, นายวิชานนท์ จันทรศิลป์ นักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนบัวขาว
อาจารย์ อรนุช ฤทธิโรจน์ อาจารย์ ไทยสมุทร พลหงส์ ผู้ควบคุมทีม
นายคณนบ พงษ์โพธิ์ชัย ,นายเอกวุฒิ เรืองวิเศษ, นายไอศูรย์ เสริมศรี นักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนบัวขาว
อาจารย์ ร่วมชาติ ชัยนา ผู้ควบคุม
นาย ธัชชัย บุ่งอุทุม,นาย ภูตะวัน สายสมบูรณ์, นายศุภกร ไชยคีรี นักเรียน
รางวัลชมเชย
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
อาจารย์ พัชชา คารศรี ผู้ควบคุมทีม
นายอภิสิทธิ์ เอี่ยมภูงา, นายภานุพงศ์ แสนกล้า นักเรียน
.................................................................. สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mbstogether
ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Research and International Relations Dept.
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

Comments

Search