ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และซื้อยาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้าน เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และซื้อยาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้าน เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ไฟล์แนบ : 08122020104812.pdf

Comments

Search