img

การอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร Webex Training เพื่อการจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์การอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร Webex Training เพื่อการจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 -------------------------------------
      ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร Webex Training เพื่อการจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ " ขึ้น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.lab 302 โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และอาจารย์ ดร.เอกชัย แน่นอุดร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ โครงการอบรมฯ ที่ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการจัดขึ้นในวันนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ลดการแพร่กระจายและลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal เพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ให้ทันตามเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถบริหารจัดการเครื่องมือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      โดยการจัดโครการอบรมฯ ครั้งนี้ จัดอบรมเฉพาะคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการการป้องการการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขตลอดการอบรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
      1. นายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 
      2. นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      3. นายสิทธิ์ เอมดี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
     4. นางสาวสุกัญญา สิตวัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
     5. นายณัฐพล ศรีอุบล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6. นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาพ/ข่าว : พิษณุ คุณชื่น/นฤมล พันธุชา #MBS_Together

Comments

Search