img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Formsโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Forms

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

หลักสูตร การสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Forms" ขึ้น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.lab 301 โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.เอกชัย แน่นอุดร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ

 

โดยโครงการอบรมฯ ที่ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการจัดขึ้นในวันนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ลดการแพร่กระจายและลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal เพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ให้ทันตามเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถบริหารจัดการเครื่องมือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในช่วงพิธีปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม และกล่าวปิดโครงการฯ

ซึ่งการจัดโครการฯ ในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. อาจารย์เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 2. อาจารย์ปวรปรัชญ์ หงสากล และมีคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 26 คน

 

ภาพ/ข่าว : พิษณุ คุณชื่น/นฤมล พันธุชา

#MBS_Together

 

Comments

Search