img

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าว “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Social Innovation Driving Unit) หรือ SID-ESAN” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ประธานโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างรายได้ การยกระดับการแข่งขันของสินค้าชุมชนเข้าสู่ระดับสากล ให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรูปแบบนวัตกรรมสังคม ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างนวัตกรรมด้านสังคมผ่านการบ่มเพาะ และให้คำปรึกษา ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มจังหวัดภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตลอดจนสร้างหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม และเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ กล่าวว่า โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาค ในการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาสังคมนั้น อาจจะเป็นกระบวนการ เครื่องมือ การดำเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จำกัดขอบเขตหรือความหมายในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปรัชญา และนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น โดยกำหนดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดมหาสารคาม และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมผ่านการวิจัย พัฒนา ลงทุน แปรรูปและบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ต่อไป
(MSU) Press Release of the Innovation Driving Unit for Society Project in Improving the quality of life for the community, creating jobs, and generating income for sustainability.
Today (February 16th, 2021) at 13.30 Mahasarakham University in collaboration with the National Innovation Agency (Public Organization) held a press conference on “Social Innovation Driving Unit” (SID-ESAN), with Associate Professor Dr. Proyook Srivilai, President of Mahasarakham University, welcoming Mr. Kiattisak Tongsiri, The Provincial Governor of Maha Sarakham Province and Dr. Pun-Arj Chairatana, The director of the National Innovation Agency (Public Organization), as well as the participants at Mahasarakham University. Assistant Professor Dr. Manirath WongSim, Chair of the project, said Mahasarakham University has realized the importance of improving the quality of life for the community through stimulating income and upgrading the competitiveness of community products to the international level for sustainability. Therefore, this project was organized with funding from the National Innovation Agency (Public Organization) or NIA.
The project aims to propose a social innovation model that helps drive the economic and social development in the 12 Central Northeastern regions, namely Kalasin, Khon Kaen, Roi Et, Maha Sarakham, Nakhon Phanom, Bueng Kan, Mukdahan, Loei, Sakon Nakhon, Nong Khai, Nong Bua Lam Phu, and Udon Thani.
Mr. Kiattisak Tongsiri, the provincial governor, said that the Social Innovation Driving Unit is a very useful project for people in the northeast central region. It is an important supporting factor in driving Thai society that enhances the quality of life of all groups of people. Both in health, education, and access to public services and welfare which leading to the solution of poverty reduction.
Associate Professor Dr. Prayook Srivilai, President of Mahasarakham University, said that Mahasarakham University has the philosophy and policy of being a university for the local community. Moreover, Mahasarakham University is the institution that has been selected to establish the AIC Agricultural Technology and Innovation Center, Mahasarakham Province. MSU also signed a memorandum of understanding for the establishment of the center between the Ministry of Agriculture and Cooperatives and Mahasarakham University to support and promote agricultural technology and innovation through research, development, investment, transformation as well as commercialization.
..................................................
ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Public Relations Dept.
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

Comments

Search