img

ขอเชิญ บุคลากรและผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษา “ระดับปริญญาเอก Edinburgh Doctoral College Scholarships”ขอเชิญ บุคลากรและผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษา
“ระดับปริญญาเอก Edinburgh Doctoral College Scholarships”

ขอเชิญ บุคลากรและผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษา
“ระดับปริญญาเอก Edinburgh Doctoral College Scholarships”
ณ The University of Edinburgh สหราชอาณาจักร
ซึ่งเปิดรับสมัครทุนหลายสาขา โดยตัวทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน
สามารถดูรายละเอียดในแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัครได้ทาง
..................................................
ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Public Relations Dept.
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

Comments

Search