ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐ แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐ แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ไฟล์แนบ : 01032021061338.pdf

Comments

Search