img

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9

(The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

โดยในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ จะมีหัวข้อในการนำเสนอ ได้แก่ International Oral, Information Technology, Data Sciences and Analytics,

Internet of Things, Business Intelligences, Computer Education, Multimedia, Computer Graphics and Games,

Knowledge and Data Management, Computer Systems and Computer Networks, Computational Intelligences, Software Engineering

และ Innovation โดยในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีนิสิตคณะฯ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการดังนี้

 

ประกวดนวัตกรรม จำนวน 3 ทีม

1. ชื่อนวัตกรรม : โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ

(Smart Nursery Plants for Crickets)

ผู้นำเสนอผลงาน : นายพรเทพ โพธิ์พัด, นายเป็นหนึ่ง ทัดมาลา และนางสาวสุธัญญา สมธรรม

โดยมี อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล และ อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

2. ชื่อนวัตกรรม :  ระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

(Smart Trash Bin System using Internet of Things for Bedridden Patients)

ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา, นางสาวนุชจิรา หงษ์บัวภา และนายศิวกร คงสอดทรัพย์

โดยมี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และ อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

3. ชื่อนวัตกรรม :  ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

(Smart Home Security System with Internet of Things Technology)

ผู้นำเสนอผลงาน : นายณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์, นายนิติศักดิ์ พูลไธสง และนายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ

โดยมี   อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

Paper Conference จำนวน 14 บทความ

1. หัวข้อผลงาน : การสร้างตัวแบบสำหรับการทำนายผลผลิตข้าวในประเทศไทยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

(Develop the Models to Predict Rice Yields in Thailand Using Data Mining Techniques)

ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวสายพิณ มโหฬาร นางสาวพรพิมล จันทร มุกดา และนางสาวแก้วเชียงหวาง (คธ25)

โดยมี อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

2. หัวข้อผลงาน :  การสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

(Develop the Predicting Model for Forecasting Rode Accidents in Thailand Using Data Mining Techniques)

ผู้นำเสนอผลงาน : นายนันทวัฒน์ เปลื้องกระโทก นางสาวปริมอักษร และนางสาวบุญแสง ปิยากร อัตโน (คธ25)

โดยมี อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

3. หัวข้อผลงาน : ตัวแบบพยากรณ์สำหรับดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ (WMI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย

(Forecasting or water Management Indicators (WMI) in Northeast of Thailand)

ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวละลิตตรา นาแพงสอน นางสาวจุฑาวดี โกกอุ่น ศิริลักษณ์ และนางสาวขารบ จิตรลดา สิงห์ทอง (คธ25)

โดยมี อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ อ.นันทนา งามตามพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

4. หัวข้อผลงาน : การใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย

(The Use of Data Clustering Techniquse for the Classification Psychiatric Patients in Thailand)

ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวกัณฐมณี ชิณปัทม์ นางสาวธนานนท์ พรมบาง นางสาวพลชนก ทิพยามาตย์ และเนางสาวสุธัญญา สมธรรม (คธ25)

โดยมี อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ ผศ.ดร.ประภัสสร วารีศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

5. หัวข้อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการนวัตกรรมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย

(The Relationship Between Innovation Management and Performance  of Online Businesses in Thailand )

ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวญานิสา มณฑาทิพย์ และ นางสาวมธุรดา แสงฤทธิ์ (AC60)

โดยมี อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

6. หัวข้อผลงาน : โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ

(Smart Nursery Plants for Crickets)

ผู้นำเสนอผลงาน : นายพรเทพ โพธิ์พัด, นายเป็นหนึ่ง ทัดมาลา และนางสาวสุธัญญา สมธรรม

โดยมี อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล และ อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

7. หัวข้อผลงาน : ระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

(Smart Trash Bin System using Internet of Things for Bedridden Patients)

ผู้นำเสนอผลงาน :    นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา, นางสาวนุชจิรา หงษ์บัวภา และนางสาวศิวกร คงสอดทรัพย์

โดยมี  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และ อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

8. หัวข้อผลงาน : ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

(Smart Home Security System with Internet of Things Technology)

ผู้นำเสนอผลงาน :    นายณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์, นายนิติศักดิ์ พูลไธสง  และนายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ

โดยมี   อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

9. หัวข้อผลงาน : การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการควบคุมและสั่งการภายในฟาร์มอัจฉริยะ

(An Application of Internet of Things to Control and Command within the Smart Farm)

ผู้นำเสนอผลงาน :  นายสิทธิศักดิ์ มณีรักษ์ 

โดยมี   อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

10. หัวข้อผลงาน : ผลกระทบความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีจังหวัดมหาสารคาม

(Effect of Accounting Artificial Intelligence Capability on Efficiency of Accounting Practices)

ผู้นำเสนอผลงาน :    นางสาวชลลดา สิงห์หลง และนางสาวศรสวรรค์ บุญวิเศษ

โดยมี ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

11. หัวข้อผลงาน : ระบบสารสนเทศการติดตามเอกสารภายในหน่วยงานด้วย QR Code ผ่านระบบ Cloud Computing

ผู้นำเสนอผลงาน :  นายกนก มีเทียน และนายธรัช นฤภรไพศาล

โดยมี  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

12. หัวข้อผลงาน : ระบบสารสนเทศการติดตามเอกสารภายในหน่วยงานด้วย QR Code ผ่านระบบ Cloud Computing

ผู้นำเสนอผลงาน :  นายกนก มีเทียน และนายธรัช นฤภรไพศาล

โดยมี  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

13. หัวข้อผลงาน : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ (POS on Cloud Service)

ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวเกษศรา สุวรรณเพ็ชร และนางสาวพนารัตน์ ศรีพุทธา

โดยมี  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

14. หัวข้อผลงาน : ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์

ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาววนิดา สมวงศ์ และนางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ

โดยมี  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยจะประกาศผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ได้ที่ https://aucc2021.rmutr.ac.th/

MBS_Together

Comments

Search