ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องให้บริการแม่ข่ายเว็บไซด์ จำนวน ๑ ระบบ และระบบเครื่องให้บริการแม่ข่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา  ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องให้บริการแม่ข่ายเว็บไซด์ จำนวน ๑ ระบบ และระบบเครื่องให้บริการแม่ข่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 18072018182046.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search