ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐W จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐W จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 18072018183314.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search