ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบ : 14112018073617.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search