ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๘ แผ่นต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๘ แผ่นต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 05022019024158.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search