ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หลังวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน)ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หลังวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน) ไฟล์แนบ : 21022019093300.TOR เครื่องสำรองไฟ (หลังวิจารณ์ร่าง)

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search