ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว พัดลมเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ใบพัด จำนวน ๘ ตัว และพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัวข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว พัดลมเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ใบพัด จำนวน ๘ ตัว และพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว ไฟล์แนบ : 16122019054040.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search