ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๒ ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๑๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๒ ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๑๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 10012020064955.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search