ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 2 ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 18 ชุด (14012563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 2 ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 18 ชุด (14012563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017199727) ไฟล์แนบ : 14012020073424.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search