คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 0650/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search