img

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ TOP4 จากการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1 (The 1st South East Asian Sales B2B Sales Competition (SEASAC)คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้อง Ballroom โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป (EU) ผ่านโครงการ Erasmus + (สหภาพยุโรป) ซึ่งเป็นโครงการของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษาการฝึกอบรมเยาวชน และการกีฬา (European Commissions Programme for Education, Training, Youth and Sport) ที่ได้ส่งเสริมโครงการบูรณาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถาบันในการฝึกอบรมเยาวชน ผ่านในโครงการ South East Asian Sales Competition (SEASAC) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 12 สถาบันคือ Turku University of Applied Sciences, Finland; University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Austria; Edinburge Napier University, UK; Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland; Binus University, Indonesia; Sebelas Maret University, Indonesia; Parahyangen Catholic University, Indonesia, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia, State Polytechnic of Batam, Indonesia, SEAMOLEC, Indonesia, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาด การขายและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้แก่นิสิตนักศึกษาของ 12 สถาบันพร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพกับให้แก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเกิดแรงบันดาลใจในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างเสริมและสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้ง ระดับชาติและระดับสากล มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 480 คน

ในการนี้นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 คนคือ Miss Kaknika Oeun ชั้นปีที่ 3 และ Miss Kanika Chhay ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ TOP (ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4) ร่วมกับนักศึกษาจาก State Polytechnic of Batam, Indonesia (ลำดับที่ 1) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต (ลำดับที่ 3)   นิสิตนักศึกษาทั้ง 4 คนจะได้เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อไปแข่งขันกับนิสิตนักศึกษาในภูมิภาคอื่นอีกต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ จากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวในของฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีนี้จะเป็นมิติใหม่ของการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการขายแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to Business: B2B) และมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสนำเสนอผู้มีความสามารถทางด้านการขายและการเจรจาต่อรองเข้าสู่วงการธุรกิจ และสร้างเครือข่ายของหน่วยงานภาคธุรกิจกับภาคการศึกษาต่อไปและขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาทั้ง4คนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาตั้งแต่รอบ qualifying มาจนรอบ semi-final และสามารถคว้าชัยมาในรอบ final ได้ในที่สุด

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search