ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 2 ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 2 ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 11032020065549.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search