รายละเอียดโครงการอบรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
     สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) และรวมถึงทิศทางการบริหารพัสดุภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
     2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบถึงข้อพึงระวัง เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและต้องรับผิดทางละเมิด
     3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพิจารณาคดีทางปกครองเกี่ยวกับงานด้านพัสดุและสัญญา ที่ส่วนราชการเป็นผู้ถูกฟ้องและแพ้คดี พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
     4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร

สามารถดาว์นโหลดเอกสารที่นี่
รายละเอียดโครงการ กำหนดการโครงการ


ลงทะเบียนอบรมเชิงปฎิบัติการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 60 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมและการชำระค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร

นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์


ตำแหน่งปัจจุบัน

     - นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     - คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19

วุฒิการศึกษา

     ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราคำแหง
     ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิสิตศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราคำแหง

ประวัติวิทยากร

     พฤษภาคม 2560 บรรยายพิเศษ "แนวทางการปฏิบัติงาน และกฏหมายเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง" จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายข้าราชการสายทั่วไป / วิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     มีนาคม 2560 บรรยายพิเศษโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ" จัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
     มกราคม 2560 บรรยายพิเศษ "ทิศทางการพัสดุภาครัฐ ปี 2556" จัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
     ธันวาคม 2259 บรรยายพิเศษโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัตการ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ" จัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย


Download Resume!

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   ค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)
   วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
    1.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณ ของต้นสังกัด เพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชีและการจัดการ ดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ
    2.ชำระผ่านธนาคาร:
        ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        เลขที่บัญชี 517-2-10064-5

วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

        ผู้สมัครฯ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรม ภายในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่ E-mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th หรือ โทรสาร 0-4375-4422

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการบริการเพื่อชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
Web Master Teerasak Pakhokthom
Copylight © 2016 Teerasak