การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) วิชาการสอบบัญชี 2 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>


รายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร

การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA)
วิชาการสอบบัญชี 2


ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565
จัดโดย งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม

รับสมัครผู้เข้าอบรม บุคลากร นิสิต บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
     - ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
     - ความเสี่ยง
     - การใช้ผลงานของบุคคลอื่น
     - งานสอบทานงบการเงิน

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
     - การตรวจสอบในบางกรณี
     - งานที่ให้ความเชื่อมั่น
     - งานบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
     - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และตอบปัญหาข้อซักถาม ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings

ค่าลงทะเบียนอบรม วิธีการชำระค่าลงทะเบียน และวิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

     1. ค่าลงทะเบียนอบรม
          - บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
           - บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
     2. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
          ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
          ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5
     3. วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
          ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรมและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่อีเมล : naruemon.p@mbs.msu.ac.th
ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

     หมายเหตุ :
          1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน) ให้ทำหนังสือ บันทึกข้อความขอเข้าร่วมการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณของต้นสังกัดเพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชี และการจัดการดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
          ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
          ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5
          2. ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ชั่วโมง

วิทยากร

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) วิชาการสอบบัญชี 2

นายอริยเดช ฟองฤทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต