รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 คน

     นิสิตสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ 3 - 21 กรกฎาคม 2560
     สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องปฐมนิเทศ ห้อง SBB1001 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกาาในภาคเรียนการศึกษา 1/2560
     2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟังพูดอ่านเขียนของนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)และ สาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ในการทำงานในอนาคต
     3.เพื่มเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาการบัญชี(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผู้เข้าร่วมโครงการ

     ค่าเอกสาร จำนวน 1,000 บาท


การแต่งกาย

     ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น


สามารถดาว์นโหลดเอกสารที่นี่ รายละเอียดโครงการ

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฎิบัติการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2016 Teerasak