โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม"วันที่ 23 มีนาคม 2562
ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ห้อง SBB901 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

หมายเหตุ : เนื่องจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนสูญหาย ทุกท่านที่ลงทะเบียนก่อนนี้ สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ห้องเข้าร่วมโครงการ ในวันและเวลาที่กำหนด
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย ความผิดพลาดนี้เกิดจากผู้ดูแลระบบ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดโครงการแต่อย่างใด

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ

รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตสาขาวิชาการบัญชีและผู้ที่สนใจ จำนวน 150 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันอบรม : วันที่ 23 มีนาคม 2562
     สถานที่อบรม : ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ห้อง SBB901 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์

     เพื่อเป็นการเสิรมสร้าความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 150 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร

วิทยากรจากกองทุนรวมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


คุณเผด็จ แย้มกลีบ

ผู้อำนวยการกองทุนรวมบัวหลวง


คุณภัททิยา ประเสริฐนพคุณ

ผู้จัดการกองทุนรวมบัวหลวง


คุณวิรุฬห์ จึงขจรเกียรติ

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนรวมบัวหลวง

ติดต่อสอบถาม(contact)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
อาจารย์ ดร.ชินภัทร คันธพนิต
อาจารย์ ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
อ.ดร.จิรายุ รัตนบวร

095-194-1556

nuanlaong.a@mbs.msu.ac.th

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak