โครงการเสวนา


"เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบัญชีบริหารยุค 4.0"
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ

รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตสาขาการบัญชี ของคณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 30 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
    ห้อง ห้อง SBB 1103 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของนักบัญชีบริหารในยุคใหม่ (ประเทศไทย 4.0)
     2.เพื่อให้นิสิตทราบแนวในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพนักบัญชีบริหาร
     3.เพื่อให้นิสิตได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทำงานจริงจากนักบัญชีบริหารมืออาชีพ

รายละเอียดโครงการ กำหนดการโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล มีจำนวน 30 คน

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมร่วมโครงการเสวนา "เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบัญชีบริหารยุค 4.0"

ติดต่อสอบถาม(contact)


ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
เบอร์ 0815514939
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบัญชีบริหารยุค 4.0
Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2017 by Teerasak