โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R for Beginners : R Package (base), R Studio,R Commander, R Script (base) และ R Graphics (base)
ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานในงานวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น


ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561
ณ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียด ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลด ขั้นตอนการชำระ ติดต่อ โรงแรมที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรม


กลุ่มเป้าหมายและจำนวนรับสมัครอบรม

     นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เริ่มต้นในการทำวิจัย จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันจัดโครงการ : ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561
     สถานที่อบรม : ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

     อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561)
       1.แนะนำโปรแกรม R Package, R Studio, R Script, และ R Graphics
       2.แนะนำบทความวิจัยที่ใช้กับการอบรม
         (วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย สรุป)
       3.แนะนำการนำเข้าชุดข้อมูล (Dataset) R Package ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเข้าชุดข้อมูล .csv
       4.แนะนำการสำรวจชุดข้อมูลเบื้องต้น
       5.แนะนำสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percent), ค่าเฉลี่ย (Mean), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
       6.แนะนำการสร้างตัวแปรใหม่ (New Variable) เพื่อรวมข้อคำถามย่อยเป็นหนึ่งด้าน
       7.แนะนำการทำตารางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics)ในเล่มรายงานการวิจัย
     อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561)
       8.แนะนำการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
       9.แนะนำสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
       10.แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-Test, F-test, MANOVA, Chi-square, และความสัมพันธ์(Correlation)
       11.แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) รวมถึงแบบง่าย(Simple Regression) และแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
       12.แนะนำการทำตารางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในเล่มรายงานการวิจัย
       13.แนะนำการแปลผล และโครงสร้างบทความวิจัย เบื้องต้น
       14.สรุป : สิ่งที่เรียนรู้จากโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเชิงปริมาณของตนเอง

วิทยากร


อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์

     อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ
     คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Download Resume!

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)

      ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
      สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      เลขที่บัญชี 517-2-10064-5

   
2. บุคลากรภายใน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)

    ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณ ของต้นสังกัด เพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชีและการจัดการ ดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ

    ชำระผ่านธนาคาร:
        ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        เลขที่บัญชี 517-2-10064-5

วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

        โดยผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ จะต้องนำส่งหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมอบรมฯ หรือ ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมฯ ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2561 และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรมฯ มาที่ E-Mail: phitsanu.k@acc.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 60 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมและการชำระค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R for Beginners : R Package (base), R Studio,R Commander, R Script (base) และ R Graphics (base)
ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานในงานวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4422
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2017 Teerasak. All rights reserved.