โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


"ความเข้าใจเชิงลึกในมาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อสอดแทรกในการเรียนการสอนบัญชี ครั้งที่ 2"
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่องทสินทรัพทย์ไม่มีตัวตน และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่องอสังหาริมทรัพทย์เพื่อการลงทุน

ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)
หากมีผู้สมัครไม่ถึง 30 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดอบรม

รายละเอียด ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ขั้นตอนการชำระ ดาวน์โหลด ติดต่อ

รายละเอียดโครงการอบรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี นักบัญชี บุคลากรทางบัญชีและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561
     สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อแนะนำวิธีการอ่านมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับวิชการบัญชีและการปฏิบัติงานทางการบัญชี พร้อมยกตัวอย่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้เข้าใจอย่างง่าย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชการบัญชี นักบัญชีและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถวิเคระห์สถานการณ์ อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3.เพื่อเป็นการพัมนาความรุ้และทักษะของอาจารย์ผู้สอนวิชการบัญชี นักบัญชีและผู้สนใจทั่วไป ให้มีความเข้าในในหลักการและทฤษฎีของการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฎิบัติการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 60 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมและการชำระค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร

ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม


วุฒิการศึกษา

     1.ปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
     2.บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
     3.บธ.บ(การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
     4.ประกาศนิยบัตรโครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจาย์ผู้สอนบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 3 Module 1 TFRS เกี่ยวกับการนำเสนองบการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน และเรื่องอื่นๆ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์

ประวัติการทำงาน

     2549- Present :อาจานย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     2549-2549 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ จัดการสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
     2541-2548 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยสันตพล
     Lecturer, 2539-2540 ผู้ช่วยผุ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอส เค คอนซัลเทนท์ จำกัด


Download Resume!

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   ค่าลงทะเบียนบุคคลภายในและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 1,500 บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
   ค่าลงทะเบียนบุคคลภายภายนอก ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)
   วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
    1.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณ ของต้นสังกัด เพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชีและการจัดการ ดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ
    2.ชำระผ่านธนาคาร:
        ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        เลขที่บัญชี 517-2-10064-5

วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

        ผู้สมัครฯ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรม ภายในวันพุธที่ 21 พฤศจิการยน 2560 และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่ E-mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th หรือ โทรสาร 0-4375-4422

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4422
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2017 Teerasak. All rights reserved.