โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน


"เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้ R Package"
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561
ณ ห้อง AccLab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียด ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลด ขั้นตอนการชำระ ติดต่อ โรงแรมที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561
     สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้อง AccLab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการสร้าง (SEM) โดยใช้ R Package
     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้ R Package
     3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ/วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)โดยใช้ R Package และเข้าใจการเขียนบทความวิจัยเบี้องต้นได้อย่างถูกต้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 60 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมและการชำระค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์


วุฒิการศึกษา

     1.ปริญญาเอก
       Doctor of Business Administration(DBA)(Business Administration) University of South Australia, Adelaide, Australia(2004)
     2.ปริญญาโท
       Master of Business Administrator(MBA)(Business Administration)Bellevue University, NE, USA(1996)
     3.ปริญญาตรี
       Bachelor of Science (B.S.)(Business Administration) Minor: Computer Information Systems Bellevue University, NE, USA,(1995)

Download Resume!

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   ค่าลงทะเบียนบุคคลภายนอก ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)
   ค่าลงทะเบียนบุคคลภายใน ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)
   วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
    1.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณ ของต้นสังกัด เพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชีและการจัดการ ดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ
    2.ชำระผ่านธนาคาร:
        ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        เลขที่บัญชี 517-2-10064-5

วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

        ผู้สมัครฯ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรม ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2561 และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่ E-mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th หรือ โทรสาร 0-4375-4422

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการสร้าง (SEM) โดยใช้ R Package
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4422
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2017 Teerasak. All rights reserved.